رشد منفی ۵درصدی تعداد و منفی ۸درصدی ارزش تراکنش ها در مهرماه

بولتن شاپرک شماره 76 منتشر شد

جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که در مهرماه سال جاری بیش از 3میلیون و دویست هزار تراکنش در شبکه پرداخت کشور پردازش شده که نسبت به مدت مشابه ماه قبل رشد منفی 4.62درصدی در تعداد و رشد منفی 7.7درصدی در ارزش تراکنش ها را داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، جدیدترین بولتن اقتصادی دریافت فایل مربوط به مهرماه1400 منتشر شد.

بر اساس این گزارش، در مهر ماه 1400 بالغ بر 3,271 میلیون تراکنش با ارزش 5,969 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به شهریور ماه رشد منفی 4/62 درصدی در تعداد و منفی 7/77 درصدی در ارزش ریالی را داشته است.

بر اساس مندرجات جدول بالا، تراکنش های مهر 1400 به نسبت ماه مشابه سال 1399 از نظر تعدادی 16/77درصدی و از نظر ریالی 23/34درصدی رشد داشته است.

رشد حقیقی ارزش تراکنش های شاپرکی

همانگونه که جدول بالا نشان می دهد ارزش اسمی تراکنش های مهر ماه نسبت به ماه گذشته با رشد منفی7/77 درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش ها در مهر ماه رشد منفی 11/06 درصدی را تجربه نموده است.

ارزش حقیقی تراکنش ها درواقع ارزش تراکنش های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم می باشد. به عبارت دیگر ارزش تراکنش های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش های شاپرکی را تشکیل می دهد.

مندرجات جدول بالا بیانگر رشد 23/34 درصدی در ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که می توان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد. همچنین ملاحظه می شود رشد حقیقی ارزش تراکنش ها که بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده، منفی 11/41 درصد می باشد. اثرات نرخ تورم بر مبلغ تراکنش های شاپرک طی سال های 1399 و 1400 به وضوح در جدول فوق قابل مشاهده می باشد.

عملكرد شبكه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

بر اساس این گزارش، تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به شهریور ماه رشد 0/79 درصدی را تجربه نموده اند که به نظر می رسد سبب این تغییر، افزایش 0/54 درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی می باشد.

ابزارهای پذیرش اینترنتی در مهر 1400 نسبت به شهریور ماه رشد 2/01 درصدی را تجربه نموده اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش 1/18 درصدی همراه بوده است.

عملكرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش ها

بر اساس این گزارش، کارتخوان فروشگاهی با سهم 89.64درصدی بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مهر 1400، 260 تراکنش می باشد که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش 14/74 واحدی (منفی 5/37 درصدی) را تجربه نموده است. بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاه ی می باشد. در مهر ماه متوسط تعداد تراکنش های اینترنتی با کاهش 9/22 درصدی از 154 تراکنش در شهریور 1400 به 145 تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 74 تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش 6/37 واحدی همراه بوده است.

متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 16/46 واحد کاهش نسبت به شهریور1400 به 307 عدد در مهر ماه رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در مهر 1400 ماه با کاهش 123/47 میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 451/14 میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با کاهش 0/47 میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 7/86 میلیون ریال به ازای هر ابزار در مهر ماه رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با توجه به جدول بالا برابر با 545.55 میلیون ریال می باشد که این میزان نیز نسبت به ماه گذشته 37.02 میلیون ریال کاهش را تجربه نموده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  4  =  28