کاهش ۷ درصدی خطای پذیرندگی در شبکه شاپرک

عملکرد شرکت های پرداخت الکترونیک در مهرماه چگونه بوده است

بررسی عملکرد شرکت های PSP در مهرماه سال جاری نشان می دهد که به پرداخت ملت با سهم 20درصدی از تعداد و مبلغ تراکنش ها همچنان بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس دریافت فایل، شرکت به پرداخت ملت با سهم 20/44 درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم 19/60 درصدی از مبلغ آنها، همچنان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو بازار قرار گرفته است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت پرداخت الکترونیک سامان، دومین شرکت بازار با این شرکت بیش از دو درصد است.

 

مقایسه دو شکل بالا با شکل های مشابه در گزارش شهریور ماه سال 1400 حکایت از آن دارد که میزان نوسانات این سهم ها در هر دو مولفه چندان قابل توجه نبوده و جابه جایی بین شرکتها رخ نداده است.

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

بررسی ها نشان می دهد، در مهرماه شرکت پرداخت الکترونیک سامان با پوشش 20/56 درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نیز با کسب 31/61 درصد از سهم بازار تراکنش های اینترنتی، به عنوان ارائه دهنده ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش های مذکور محسوب می شود. شرکت به پرداخت ملت با پوشش 35/44 درصدی از سهم تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارنده ی بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی شناخته شده است.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی با 0/26 درصد افزایش به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان تعلق دارد. بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نیز با 2/61 درصد اختلاف به شرکت به پرداخت ملت تعلق دارد. این شرکت با 2/09 درصد افزایش، بالاترین اختلاف را بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی نیز نشان می دهد.

در این ماه همچنان به پرداخت ملت با پوشش 18/91 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. از سویی دیگر پرداخت الکترونیک سامان در مهر ماه با رقمی معادل 39/58 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی را کسب نموده است. این شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 39/23 درصدی، سهم عمده از بازار مبلغی تراکنش های این ابزار را پشتیبانی می نماید.

بر اساس این گزارش، بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با رقم 0/26 درصد به شرکت سپ تعلق دارد. به پرداخت ملت در ابزار پذیرش اینترنتی با 3/28 درصد افزایش سهم، بالاترین تفاضل را نشان می دهد. در ابزار پذیرش موبایلی تاپ با کاهش 1/59 درصدی همراه بوده است.

نتایج بررسی های این بخش حاکی از آن است که در ماه جاری عملکرد شرکت های الکترونیک کارت دماوند و سایان کارت به گونه ای بوده که کمترین مبلغ و تعداد تراکنش های ابزارهای پذیرش مختلف را به خود اختصاص داده اند.

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر سرویس

بررسی ها نشان می دهد، به پرداخت ملت با پوشش 20/36 درصد از بازار تراکنش های خرید، در این ماه بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. این شرکت در حوزه تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ نیز با در اختیار داشتن 24/52 درصد از بازار تراکنش های فوق، بیشترین سهم را دارد. در این ماه شرکت تاپ با کسب 17/65 درصد از سهم بازار تراکنش های مانده گیری، به بالاترین حجم از این گونه تراکنش ها خدمت ارائه می دهد.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های خرید و مانده گیری در ماه مهر نسبت به شهریور ماه به ترتیب با کاهش 0/17 درصدی و 0/33 درصدی در شرکت آپ مشاهده می شود. شرکت به پرداخت ملت در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ افزایش 0/90 درصدی تجربه کرده و بالاترین تفاضل را در سهم تعدادی این تراکنش ها به خود اختصاص داده است.

در مهرماه به پرداخت ملت با پوشش 19/70 درصد از بازار تراکنش های خرید، بالاترین دارنده ی سهم مبلغی تراکنش های مذکور محسوب می گردد. در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ مهر ماه، شرکت "آپ" با سهم مبلغی 16/71 درصدی بیشترین سهم مبلغی این نوع از تراکنش ها را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش، بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های خرید در مهر ماه و ماه جاری با رقمی برابر با 0/71 درصد کاهش در شرکت "سپ" گزارش شده است. این شاخص در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ با افزایش 2/21 درصدی، در شرکت "پرداخت الکترونیک سپهر" مشاهده می شود.

نتایج بررسی های این بخش حاکی از آن است که دو شرکت "الکترونیک کارت دماوند" و "سایان کارت" کمترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش ها را در بین شرکت های پرداخت داشته و سهم آ نها از بازار کلیه سرویس های خدمات پرداخت کارت ناچیز است.

بررسی عملكرد شرکت های PSP در تعداد خطاهای تراکنش ها

در مهرماه شرکت "تاپ"، با رقمی برابر با 0/008 درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش ها را در میان سایر شرکت ها داشته است. در مقابل شرکت "الکترونیک کارت دماوند" با کسب رقم 1/344 درصد بالاترین عدد شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است.

در ماه جاری عملکرد بیشتر شرکت های پرداخت به ویژه شرکت "تاپ" به گونه ای بوده که سبب کاهش نزدیک به 7 درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.

در مقایسه ماهانه عملکرد این شرکت ها ملاحظه می شود که بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش ها(عملکرد مثبت)، با کاهشی برابر با 0/235 درصد در شرکت "پرداخت الکترونیک سپهر" رخ داده است. همچنین شرکت "آسان پرداخت پرشین" با رقم 0/037 درصد افزایش، بیشترین رشد را نسبت به سایر شرکت ها در این شاخص تجربه کرده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  3  =  27