رشد ۱۲ درصدی ارزش تراکنش‌های شاپرکی در آبان ماه سال جاری

بولتن اقتصادی شاپرک شماره 77 منتشر شد

جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است در آبان ماه1400 بیش از 3200میلیون تراکنش در شبکه پرداخت پردازش شده که نسبت به مدت مشابه ماه قبل رشد 0.29درصدی در تعداد و 11.86درصدی در ارزش ریالی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بولتن اقتصادی دریافت فایل مربوط به آبان ماه1400 منتشر شد.

بر اساس این گزارش، در آبان ماه1400 بالغ بر 3,281میلیون تراکنش با ارزش 6,677هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به مهر ماه رشد 0/29درصدی در تعداد و 11/86درصدی در ارزش ریالی داشته است.

بر اساس مندرجات جدول بالا، تراکنش‌های آبان1400 به نسبت ماه مشابه سال قبل از نظر تعدادی 18/90درصد و از نظر ریالی 52/46درصد رشد داشته است.

رشد حقیقی ارزش تراکنش‌های شاپرکی

بررسی‌ها نشان می‌دهد، ارزش اسمی تراکنش‌های آبان1400 نسبت به ماه گذشته با رشد 11/86درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش‌ها در آبان ماه رشد 9/19درصدی را تجربه نموده است.(با توجه به عدم انتشار آمار مربوط به شاخص CPI مرداد ماه 1400 توسط مرکز آمار کشور از شاخص CPI تیر ماه 1400 برای مرداد ماه 1400 استفاده شده است). ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم می‌باشد. به عبارت دیگر ارزش تراکنش‌های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرکی را تشکیل می‌دهد.

مندرجات جدول بالا بیانگر رشد 52/46درصدی در ارزش اسمی تراکنش‌ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که می‌توان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد. همچنین ملاحظه می‌شود که رشد حقیقی ارزش تراکنش‌ها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است كه 12/40درصد می‌باشد.

عملكرد شبكه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

بر اساس این گزارش، تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به مهرماه رشد 1/36درصدی را تجربه نموده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، افزایش 1/30درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی مي‌باشد.

ابزارهای پذیرش اینترنتی در آبان1400 نسبت به مهرماه رشد 2/01 درصدی را تجربه نموده‌اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش 1/05درصدی همراه بوده است.

عملكرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد در آبان ماه سال جاری، کارتخوان فروشگاهی با سهم 89/59درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در آبان1400، 257 تراکنش می‌باشد که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش 2/74 واحدی (منفي 1/05 درصدی) را تجربه نموده است. بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی می‌باشد. در آبان ماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با کاهش 0/55درصدی از 145تراکنش در مهر 1400 به 144 تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 73 تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش 1/50 واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 3/23 واحد کاهش نسبت به مهر 1400 به 304 عدد در آبان ماه رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در آبان 1400 ماه با افزایش 78/65 میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 529/79 میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش 0/01میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 7/87 میلیون ریال به ازای هر ابزار در آبان ماه رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با توجه به جدول بالا برابر با 600میلیون ریال میباشد که این میزان نیز نسبت به ماه گذشته 51/47میلیون ریال افزایش را تجربه نموده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

70  +    =  74