کاهش ۱۸ درصدی خطای پذیرندگی در شبکه شاپرک

عملکرد شرکت‌های پرداخت الکترونیک در آبان1400 چگونه بوده است

بر اساس جدیدترین بولتن شاپرک، پرداخت الکترونیک سامان در آبان ماه توانسته با پیشی گرفتن از به پرداخت ملت با سهم 20/45 درصدی جایگاه اول را در شاخص سهم تعدادی تراکنش‌ها به خود اختصاص دهد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بررسی گزارش دریافت فایلسال جاری نشان می‌دهد، در شاخص سهم تعدادی تراکنش‌ها، پرداخت الکترونیک سامان با پیشی گرفتن از به‌پرداخت ملت با سهم 20/45 درصدی جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. در مولفه‌ی سهم مبلغی همچنان به‌پرداخت ملت با اختصاص سهم 19/25درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی پرداخت الکترونیک سامان با این شرکت حدود 1 درصد است. این شاخص در مولفه تعدادی رقم ناچیزی معادل با 0/10 درصد گزارش می‌شود.

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

شرکت پرداخت الکترونیک سامان در آبان ماه با پوشش 20/66 درصد از بازار تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی، همانند ماه گذشته بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. تجارت الکترونیک پارسیان نیز با کسب 31/13 درصد از سهم بازار تراکنش‌های اینترنتی، به‌عنوان ارائه‌دهنده‌ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش‌های مذکور محسوب می‌شود. شرکت سپ با پوشش 35/37درصدی از سهم تعدادی تراکنش‌های موبایلی به‌عنوان دارنده‌ی بالاترین سهم در بازار تراکنش‌های موبایلی شناخته شده است.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی با 0/24 درصد کاهش به شرکت آسان پرداخت پرشین تعلق دارد. بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی نیز با 1/13 کاهش به شرکت کارت اعتباری ایران کیش تعلق دارد. پرداخت الکترونیک سامان با 2/29 درصد افزایش، بالاترین اختلاف را بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نیز نشان می‌دهد.

در این ماه همچنان به‌پرداخت ملت با پوشش 18/95 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. از سویی دیگر پرداخت الکترونیک سامان در آبان ماه با رقمی معادل 45/89 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش‌های اینترنتی را کسب نموده است. این شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 41/59 درصدی، سهم عمده‌ای از بازار مبلغی تراکنش‌های این ابزار را پشتیبانی می‌نماید.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با افزایش 0/35 درصدی به شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد تعلق دارد. شرکت پرداخت الکترونیک سامان در ابزار پذیرش اینترنتی با افزایش چشمگیر 6/31 درصدی و در ابزار پذیرش موبایلی با افزایش 2/36درصدی، بالاترین تفاضل را نشان می‌دهد.

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر سرویس

بر اساس اين گزارش، پرداخت الکترونیک سامان با پوشش 20/40 درصد از بازار تراکنش‌های خرید، با پیشی گرفتن از به‌پرداخت در این ماه بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. به‌پرداخت ملت در حوزه تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ با در اختیار داشتن 24/04 درصد از بازار تراکنش‌های فوق، همچنان بیشترین سهم را دارد. در این ماه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با کسب 17/78 درصد از سهم بازار تراکنش‌های مانده‌گیری، به بالاترین حجم از این گونه تراکنش‌ها خدمت ارائه می‌دهد.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های خرید و پرداخت قبض و خرید شارژ در ماه آبان نسبت به مهرماه با افزایش به ترتیب 0/18 درصدی و 0/85 درصدی در شرکت پرداخت الکترونیک سامان مشاهده میشود. شرکت آسان پرداخت در تراکنش‌های مانده‌گیری کاهش 0/44 درصدی تجربه کرده و بالاترین تفاضل را در سهم تعدادی این تراکنش‌ها به خود اختصاص داده است.

در آبان ماه شرکت به‌پرداخت ملت با پوشش 19/35 درصد از بازار تراکنش‌های خرید، بالاترین دارنده‌ی سهم مبلغی تراکنش‌های مذکور محسوب می‌گردد. در تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ آبان ماه، شرکت فن‌آوا کارت با سهم مبلغی 15/31 درصدی بیشترین سهم مبلغی این نوع از تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های خرید در آبان ماه با رقمی برابر با 0/81 درصد افزایش در شرکت پرداخت الکترونیک سامان گزارش شده است. این شاخص در تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ با افزایش 4/54 درصدی، در شرکت فن‌آوا کارت مشاهده می‌شود.

نتایج بررسی‌های این بخش حاکی از آن است که دو شرکت الکترونیک کارت دماوند و سایان کارت کمترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها را در بین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته و سهم آ نها از بازار کلیه سرویس‌های خدمات پرداخت کارت ناچیز است.

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در تعداد خطاهای تراکنش‌ها

در ماه آبان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، با رقمی برابر با 0/011 درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را در میان سایر شرکت‌ها داشته‌است. در مقابل شرکت الکترونیک کارت دماوند با کسب رقم 1/698 درصد بالاترین عدد شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است.

در ماه جاری عملکرد بیشتر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به‌ویژه شرکت پرداخت الکترونیک سپهر و آسان پرداخت پرشین به‌گونه‌ای بوده که سبب کاهش بیش از 18 درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.

در مقایسه ماهانه عملکرد این شرکت‌ها ملاحظه میشود که بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌ها (عملکرد مثبت)، با کاهشی برابر با 0/343 درصد در شرکت پرداخت الکترونیک سپهر رخ داده است. همچنین شرکت الکترونیک کارت دماوند با رقم 0/354 درصد افزایش، بیشترین رشد را نسبت به سایر شرکت‌ها در این شاخص تجربه کرده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  1  =  4