ترجمه فارسی دستورالعمل PSD2 منتشر شد

کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ترجمه فارسی دستورالعمل PSD2 را منتشر کرد. PSD2 چارچوبی ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت پرداخت اﺳﺖ که ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﯾک ﺑﺎزار کارآمد، یکپارچه و رقابی و فراهم آوردن پایه و اساس قانونی برای حوزه پراخت‌های یکپارچه یورو (SEPA) تدوین شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از روابط‌ عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ترجمه فارسی دستورالعمل PSD2 را منتشر کرد. کمیسیون فین‌تک امیدوار است انتشار این سند گام مثبتی در جهت توسعه تنظیم‌گری فناوری مالی در ایران باشد و بتوان با الگو گرفتن از تجربه‌های موفق جهانی زمینه رشد بیشتر نوآوری در ارائه خدمات مالی را فراهم کرد.

چند سال پیش، روندهای جدید فناوری و چشم‌انداز نظام بانکی، اتحادیه اروپا را بر آن داشت که گامی جدید در اصلاح دستورالعمل‌های موجود و تدوین استانداردهای جدید بردارد. هدف اتحادیه اروپا اطمینان از اقدامات لازم برای مدیریت صحیح و نظارت کامل و کاهش تهدیدها در نظام پرداخت بود. از جمله این اقدامات، اصلاح قوانین موجود و یا تدوین دستورالعمل‌های جدید بود.

دانلود فایل ترجمه فارسی دستورالعمل PSD2

یکی از قوانین قدیمی که نیاز به اصلاح و بروزرسانی داشت سند PSD1 (دستورالعمل خدمات پرداخت) بود. این سند بعد از اصلاح به‌نام PSD2 شناخته می‌شود که هدف اصلی از انتشار ترجمه فارسی آن آشنایی با این سند و محتویات آن است. با مطالعه این سند و سایر اسناد و قوانین مرتبط با آن مانند RTS (استانداردهای فنی قانونی) و GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها) می‌توان به تدوین دستورالعمل‌هایی متناسب با اکوسیستم پرداخت کشور دست یافت؛ به کمک این قوانین بومی می‌توان به اهدافی نظیر ترویج نوآوری در حوزه پرداخت و الزامات حقوقی، افزایش امنیت در تراکنش‌های پرداخت، افزایش امنیت برای مشتریان و غیره دست یافت.

PSD2 چیست؟

PSD ﻣﺨﻔﻒ Payment Services Directive ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت پرداﺧﺖ اﺳﺖ که در ﺳﺎل۲۰۰۷ﻣﯿﻼدی، ﺗﺪوﯾﻦ و در ﺳﺎل۲۰۰۹ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اتحادیه اروپا پیادهﺳﺎزی شده است.

PSD2 چارچوبی ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت پرداخت اﺳﺖ که ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﯾک ﺑﺎزار کارآمد، یکپارچه و رقابی و فراهم آوردن پایه و اساس قانونی برای حوزه پراخت‌های یکپارچه یورو (SEPA) تدوین شده است.

PSD2 در هشتم اکتبر ۲۰۱۵ میلادی و در واکنش به سرعت بالای نوآوری‌های عرصه فناوری تدوین شد و بعد از چند سال در اتحادیه اروپا پیاده‌سازی شد. اتحادیه اروپا در حال حاضر مشغول تدوین PSD3 است که احتمالا چند سال دیگر منتشر می‌شود.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪدر راﺳﺘﺎی پشتیبانی ﺑﻬﺘﺮ از مصرف‌کنندگان هنگام پرداختﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ، ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و همچنین اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮآوریﻫﺎ و پرداختﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ، ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. این دستورالعمل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻧکﻫﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد گزینه اﺳﺘﻔﺎده از ارائه‌دهندگان ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮایﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر مالی ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اکوسیستم بانکداری ایران در طی ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ، اﻧﺘﻈﺎر می‌رود بانک ﻣﺮکزی اﯾﺮان ﻫﻢ، اﺟﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را در اﯾﺮان وﺿﻊ کند. در صورتی که اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اجرایی ﺷﻮد، ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ فین‌تک‌ها ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ کرد و ﺳﺮﻋﺖ کسب‌وکارهای ﻓﯿﻦﺗک در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

مستند PSD2 به چه کار نظام بانکی ایران می‌آید؟

ظهور هر روندی در هر نقطه از جهان، بی‌تردید موجب تغییر و نوآوری در کسب‌وکارهای آن صنعت خواهد شد. از این رو ضروری است تا با بررسی ابعاد روندهای فراگیر مانندPSD۲، آمادگی الزم در مواجهه با نوآوری‌های برخاسته از آن فراهم شود تا بتوان از فرصت‌های حاصل از آن بهره‌مند شد.

حوزه‌های اصلی که سندPSD۲بر آن تمرکز نموده است عبارتند از: توسعه و یکپارچه‌سازی بازار پرداخت اتحادیه اروپا، ایجاد نوآوری و رقابت میان بانک‌ها با استفاده ازبازیگران جدید، بهبود امنیت و احراز هویت، امکان دسترسی به اطلاعات حساب وشفافیت در ارائه اطلاعات.

ورود بازیگران جدید درحوزه پرداخت سبب باز تعریف روش رویارویی بانک‌ها با نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین مالی و نیز ایجاد ساختار تعاملی جدید خواهد شد.

چنانچه این ساختارها و چارچوب‌های جدید در صنعت پرداخت و بانکداری ایران پیاده‌سازی گردد، فرصت‌های ایجاد ارزش برای مشتریان، پذیرندگان و نیز افزایش مشتری و تراکنش برای بانک‌ها به ارمغان خواهد آمد. فایل کامل این مستند به صورت پی دی اف در پیوست خبر قرار گرفته است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

89  +    =  96