چند درصد از کل کارتخوان های هر شرکت فاقد تراکنش مالی است؟

در فروردین 1402 تعداد 122 هزار و 885 کارتخوان فروشگاهی از وضعیت عادی به حالت فاقد تراکنش درآمدند. این عدد شامل بیش از یک درصد از تعداد کل کارتخوان های فعال سیستمی است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، آمارهای فروردین ماه شبکه شاپرک نشان می دهد که تعداد کل کارتخوان های فروشگاهی تراکنش دار با 0،6 درصد رشد نسبت به اسفند 1401 از 9،802،894 عدد به 9،859،294 عدد افزایش یافته است.

با توجه به تعداد کل کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار در فروردین ماه، تعداد کارتخوان های فروشگاهی تراکنش دار شرکتهای پرداخت الکترونیک پاسارگاد بیش از 2 میلیون عدد، سپ بالغ بر 1،4 میلیون عدد و هر یک از شرکتهای تجارت الکترونیک پارسیان، به پرداخت ملت و کارت اعتباری ایران کیش بیش از 1 میلیون عدد است و پرداخت الکترونیک سداد بالغ بر 928 هزار عدد کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار دارد.

این آمار گواهی می دهد که شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد با 20،72 درصد بیشترین سهم را از تعداد کل کارتخوان های فروشگاهی به خود اختصاص داده و شرکت الکترونیک کارت دماوند با 0،59 درصد کمترین سهم تعدادی را از این ابزار پذیرش دارد.

کل شرکتهای پرداخت در فاصله اسفند 1401 تا پایان فروردین 1402 در مجموع 56،400 دستگاه کارتخوان به شبکه شاپرک اضافه کردند اما این تغییر در برخی از شرکتها مثبت و در برخی دیگر منفی بود.

بر اساس آمار موجود، شرکت سپ بیشترین افزایش تعداد کارتخوان فروشگاهی را تجربه کرده و تعداد کل این ابزار پذیرش خود را از 1،455،584 عدد به 1،473،964 عدد ارتقا داده است.

در مقابل، بیش از 14 هزار عدد از آمار کارتخوان های فروشگاهش شرکت کارت اعتباری ایران نسبت به اسفند ماه کاسته شده و از تعداد این ابزار پذیرش در شرکت یاد شده از 1،077،230 عدد به 1،062،832 عدد تقلیل یافته است.

با توجه به سهم شرکتهای پرداخت از تعداد کل کارتخوان های فعال سیستمی، تعداد کل کارتخوان های کم تراکنش و فاقد تراکنش مجموع کل شرکتهای پرداخت در اسفند ماه 1،378،172 عدد بود که این تعداد در فروردین ماه سال جاری به 1،501،057 عدد رسید.

به عبارت دیگر در فروردین 1402 تعداد 122 هزار و 885 کارتخوان فروشگاهی از وضعیت عادی به حالت فاقد تراکنش درآمدند. این عدد شامل بیش از یک درصد از تعداد کل کارتخوان های فعال سیستمی است.

از لحاظ تعدادی بیشترین کارتخوان های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی با بیش از 265 هزار عدد دستگاه در اختیار شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد است و کمترین تعداد با 18،725 عدد به شرکت الکترونیک کارت دماوند تعلق دارد.

با در نظر گرفتن تعداد کل کارتخوان های فروشگاهی هر یک از شرکتها و مد نظر قرار دادن تعداد کارتخوان های فروشگاهی کم تراکنش و فاقد تراکنش آنها، بررسی نسبت تعدادی کارتخوان فروشگاهی کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی هر شرکت از تعداد کل کارتخوان های فعال سیستمی همان شرکت، نشان می دهد که پرداخت الکترونیک سداد با 7،94 درصد از کمترین سهم برخوردار است.

به بیان دیگر این شرکت نسبت به تعداد کارتخوان های فروشگاهی که در اختیار دارد دارای کارتخوان های کم تراکنش و فاقد تراکنش کمی است. اما این نسبت در شرکت فراپردازان آروند امید حدود 49 درصد است. یعنی تقریبا نیمی از کارتخوان های فعال سیستمی این شرکت کم تراکنش یا فاقد تراکنش هستند.

نکته بااهمیت دیگری که از آمارهای فروردین ماه شاپرک در همین خصوص می توان اشاره کرد تغییرات منفی در شرکت الکترونیک کارت دماوند است. در فروردین ماه بخش زیادی از کارتخوان های فعال سیستمی این شرکت به وضعیت کم تراکنش یا فاقد تراکنش در آمده است.

سهم کارتخوان کم تراکنش یا فاقد تراکنش این شرکت از کل کارتخوان های فعال سیستمی که در اسفند ماه 24,58 درصد بود در فروردین با 7،6 درصد رشد به 32،19 درصد افزایش یافت.

این شرکت در اسفند ماه 14,215 عدد کارتخوان کم تراکنش یا فاقد تراکنش داشت که در فروردین 4،510 عدد دیگر بر آن افزوده شد و این رقم را به 18،725 عدد رساند.

در نمودار زیر تعداد کارتخوان های فروشگاهی دارای تراکنش استاندارد و کارتخوان های فروشگاهی کم تراکنش یا فاقد تراکنش هر شرکت PSP در کنار هم آمده که جمع کل آنها تعداد کل کارتخوان های فعال سیستی در اختیار هر شرکت را نشان می دهد. (که در نمودار3 به تصویر کشیده شده بود)

کارتخوان کم تراکنش یا فاقد تراکنش مالی چیست؟

در واقع به کارتخوانی کم تراکنش گفته می شود که در یک بازه زمانی دو ماهه متوالی، کمتر از 60 تراکنش مالی در هر ماه داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنش های آن در دو ماه پیاپی کمتر از 2 میلیون تومان در هر ماه باشد.

این شاخص به دلیل کنترل شرکتها در نصب کارتخوان جدید و همچنین در برگرفتن فعالیت فصلی برخی از پذیرندگان بر اساس ماهیت آن ها ارزیابی می شود.

گفتنی است در ایران به دلیل مداخله بانکها در زمینه به کار گیری کارتخوان ها در فروشگاه ها، افزون بر اینکه کارتخوان به صورت رایگان در اختیار پذیرندگان قرار می گیرد، کل هزینه های مربوط به آن ها حتی رول کاغذ رسید، بطور رایگان به پذیرندگان داده می شود.

این وضعیت، تعدد دستگاه های کارتخوان در فروشگاه ها را در پی دارد که موجب می شود تعداد زیادی از کارتخوان های فروشگاهی یا بدون تراکنش مالی باقی بمانند یا حجم تراکنش های مالی آن ها بسیار کم باشد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  2  =  1