افت ۴ درصدی تراکنش های ناموفق شاپرک در دی ماه

عمده ترین عامل تراکنش های ناموفق چه بود؟

بر اساس آمار تعداد کل تراکنش های دی ماه شاپرک نسبت به آذر 3 درصد کاهش یافته است. اما نکته جالب توجه این است که به رغم افت 3 درصدی، تراکنش های ناموفق 4 درصد کمتر از آذر ماه شده و از 291 میلیون تراکنش ناموفق به کمتر از 278 میلیون تراکنش ناموفق رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، تعداد کل تراکنش های شاپرک در دی ماه 1401 به 3,933 میلیون تراکنش رسیده که از این تعداد حدود 93 درصد آن معادل 3,655 میلیون تراکنش شامل تراکنش های موفق بوده و 7 درصد آن معادل 278 میلیون تراکنش را تراکنش های ناموفق تشکیل داده اند.

در آذر ماه تعداد کل تراکنش های شاپرک 4,059 میلیون تراکنش بود که 92,8 درصد آن معادل 3,768 میلیون تراکنش شامل تراکنش های موفق و 291 میلیون تراکنش شامل ناموفق بود.

بر اساس این آمار تعداد کل تراکنش های دی ماه شاپرک نسبت به آذر 3 درصد کاهش یافته است. اما نکته جالب توجه این است که به رغم افت 3 درصدی تراکنش های موفق دی ماه نسبت به آذر، تراکنش های ناموفق 4 درصد کمتر از آذر ماه شده و از 291 میلیون تراکنش ناموفق به کمتر از 278 میلیون تراکنش ناموفق رسیده است.

 

کدام خطا بیشترین سهم را از تراکنش های ناموفق دی ماه داشت؟

در دی ماه از مجموع کل 277,6 میلیون تراکنش ناموفق شاپرک 89 درصد آن شامل خطای کاربری بود. بیش از 0.09 درصد این تراکنش های ناموفق را خطای صادرکنندگی در بر گرفت و حدود نیم درصد آن نیز به خطای پذیرندگی اختصاص داشت.

از مجموع کل تراکنش های ناموفق دی ماه سهم خطای کسب و کار 0.65 درصد و سهم خطای شاپرکی فقط 0.09 درصد بود.

در آذر ماه خطای کاربری نقش 87،1 درصدی در تعداد کل تراکنش های ناموفق داشت و سهم خطای صادرکنندگی در ایجاد کل تراکنش های ناموفق حدود 11،4 درصد بود.

بر اساس این اطلاعات در دی ماه نسبت به آذر خطای کاربری بیش از 2 درصد، خطای صادرکنندگی بالغ بر 22 درصد، خطای پذیرندگی 19،4 درصد، خطای کسب و کار حدود 5 درصد و خطای شاپرکی حدود 54 درصد کاهش یافته است.

مجموع این کاهش ها با لحاظ کردن سهم آن ها از کل تعداد تراکنش های ناموفق موجب شد تا از تعداد تراکنش های ناموفق دی ماه 1401 نسبت به آذر 1401 بیش از 4 درصد کاسته شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

54  ⁄    =  9