رتبه نخست بانک ملت در تراکنش های بانکی مهرماه

طبق آمار شاپرک میزان تراکنش بانک ها عنوان شد؛

بر اساس آمار ارائه شده از سوی شاپرک ، بانک ملت به لحاظ تعدادی و مبلغی بیشترین سهم از بازار تراکنش ها را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، بر اساس آمارهای شاپرک نتایج شاخص بازار در بخش بانک های پذیرنده حاکی از آن است که در مهر ماه 1401 همچنان بانک “ملت “به لحاظ تعدادی و مبلغی بیشترین سهم از بازار تراکنش ها را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته است. در بررسی بازار مبلغی تراکنش ها به تفکیک همه ی ابزارهای پذیرش همچنان “بانک ملت” در جایگاه نخست قرار دارد. در بازار تعدادی تراکنش های کارتخوان فروشگاهی بانک “سپه”، در بازار ابزار پذیرش موبایلی بانک “ملت ” و در ابزار پذیرش اینترنتی بانک “ملی ایران ” بالاترین سهم را دارند .
در بررسی سهم تعدادی و مبلغی هر ابزار پذیرش از تراکنش های هر بانک در شبکه پرداخت کشور مشاهده می گردد که در بانک های کشور همچنان بیشترین پذیرش تراکنش از طریق ابزار کارتخوان فروشگاهی انجام گرفته است.
شاخص هرفیندال- هیرشمن در بازار بانک های پذیرنده تراکنش های “ابزار پذیرش موبایلی” همچنان نشان دهنده تمرکز بالا، میزان این شاخص در بازار “ابزار پذیرش اینترنتی” همچنان مبین وجود تمرکز ملایم در بین بانک های پذیرنده و میزان این شاخص در ابزار “کارتخوان فروشگاهی” مبین قرار گرفتن در طبقه رقابتی بوده که این نشان دهنده رقابت صحیح در بازار این ابزار در بین بانک های پذیرنده می باشد. میزان شاخص هرفیندال – هیرشمن در بازار بانک های پذیرنده تراکنش های کارتی، در این ماه نسبت به ماه گذشته تنها در حوزه ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی مثبت بوده است.
در بحث صادرکنندگی کارت های بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک تعداد کل کارت های بانکی تراکنشدار در مهر ماه نسبت به شهریور ماه رشد منفی 99 / 0 درصدی داشته و نرخ رشد در هر سه دسته کارت منفی بوده
است.
در راستای بررسی سهم هر بانک از کل تعداد تراکنش ها برای رسیدن به دید کاملی از عملکرد هر یک از بانک ها در هر دو نقش صادرکنندگی و پذیرندگی در نظام پرداخت الکترونیکی کشور مجموع تعداد تراکنش های صادره هر بانک با تعداد تراکنش های پذیرش شده همان بانک محاسبه گردیده است. این شاخص نشان می دهد که به ترتیب بانک های “ملی ایران”، “ملت” و “سپه” بیشترین سهم تعدادی از کل تراکنش های شاپرکی در شبکه پرداخت را از آن خود کرده اند و کمترین سهم به بانک های ” توسعه صادرات ایران “، “مشترک ایران – ونزوئلا” و “صنعت و معدن” تعلق گرفته است .
در بررسی گردش مالی شاپرکی که مجموع مبالغ صادرکنندگی و پذیرندگی هر بانک است، بانک های “ملت”، “ملی ایران” و “صادرات ایران ” بیشترین گردش مالی شاپرکی و موسسه “اعتباری توسعه “،” بانک مشترک ایرا ن-ونزوئلا ” و “توسعه صادرات ایران ” کمترین گردش مالی شاپرکی را در اختیار دارند. در بررسی اختلاف ارزش ریالی بین تراکنش های پذیرش شده هر بانک با تراکنش های صادر شده توسط آن بانک، سه بانک “ملت”، ” مرکزی ” و “سامان ” بیشترین اختلاف مثبت در مبلغ تراکنش های صادرشده و پذیرش شده را دارا بوده و بانک های “ملی ایران”، “سپه ” و “کشاورزی ” بیشترین اختلاف منفی در این خصوص را دارند .
در بخش آخر از بررسی بازار بانک های پذیرنده تراکنش ها برای ترسیم وضعیت کلی صنعت و محاسبه برآوردی از میزان کارمزده ای پرداختی بانک های پذیرنده وحفظ تعادل بین رسوب ناشی از جذب وجوهات تراکنش ها و کارمزدهای پرداختی به شبکه پرداخت، همانند ماه های گذشته به محاسبه “میزان کارمزد پرداخت شده بانک پذیرنده به ازای هر 100،000 ریال مبلغ تراکنش خرید پذیرش شده ” برای بانک های پذیرنده پرداخته شده است. به طور متوسط در مهر ماه 1401 ، بانک های پذیرنده میزان 95 ریال از هر صدهزار ریال مبلغ جذب شده را به عنوان کارمزد پرداخت کرده اند. در میان بانک های پذیرنده، بانک “توسعه صادرات ایران” با مبلغ 11 ریال از هر صدهزار ریال مبالغ جذب شده کمترین و بانک “سپه” با مبلغ 143 ریال بیشترین مبلغ کارمزد را به ازای هر 100،000 ریال مبلغ جذب شده، پرداخت کرده اند. بر اساس ابلاغیه های بانک مرکزی مبنی بر تعیین کارمزدهای ارائه خدمات پرداخت کارت، در این بخش کارمزدی که توسط بانک های صادرکننده به تراکنش های کارتی تعلق می گیرد، برای تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ تعریف شده است که در بخش آخر گزارش شاخص “میزان کارمزد پرداخت شده توسط بانک صادرکننده به ازای هر 100،000 ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ”، برای این دوره زمانی محاسبه گردیده است. با توجه به اطلاعات داده های موجود مشخص می گردد که در کل بانک های صادرکننده در این ماه به ازای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ مبلغ 233 ریال کارمزد پرداخت نموده اند. در این بین، در مهر ماه 1401 ، بانک “صنعت و معدن ” با 67 ریال و پس از آن بانک های “توسعه صادرات ایران ” و بانک “کارآفرین ” با به ترتیب 98 ریا ل و 106 ریال، پایینترین مبلغ کارمزد را برای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در شبکه پرداخت کارتی و بانک “شرکت دولتی پست بانک ” با مبلغ 432 ریال و پس از آن به ترتیب بانک “کشاورز ی” با مبلغ 315 ریال و موسسه “اعتباری ملل” با مبلغ 295 ریال بالاترین مبلغ کارمزد را به ازای هر صدهزار ریال تراکنش پرداخت و قبض و خرید شارژ، پرداخت کرده اند .

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

80  ⁄  8  =