رشد منفی ۵ درصدی ارزش تراکنش ها در تیرماه ۱۴۰۱

در تیرماه سال جاری بیش از 3700 میلیون تراکنش در شبکه شاپرک پردازش شده است که نسبت به خردادماه رشد 1/86 درصدی در تعداد و رشد منفی 5/43درصدی در مبلغ را داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در تیر ماه 1401 بالغ بر 3,770 میلیون تراکنش با ارزش 6,857 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به خرداد ماه رشد 1/86 درصدی در تعداد و منفی 5/43 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

بر اساس مندرجات جدول بالا تراکنش های تیر 1401 به نسبت ماه مشابه سال 1400 از نظر تعدادی 11/68درصد و از نظر ریالی 22/33درصد رشد داشته است.

 

رشد حقیقی ارزش تراکنش های شاپرکی

 

ارزش اسمی تراکنش های تیر 1401 نسبت به ماه گذشته با رشد منفی 5/43 درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش ها رشد منفی 9/60 درصدی را تجربه نموده است.

مندرجات جدول بالا بیانگر رشد 22/33 درصدی در ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که میتوان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد.

همچنین ملاحظه میشود که رشد حقیقی ارزش تراکنش ها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است منفی 20/58 درصد میباشد.

عملكرد شبكه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به خرداد ماه رشد منفی 2/77 درصدی را تجربه نموده اند که به نظر میرسد سبب این تغییر، کاهش منفی 3/19 درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی میباشد.

ابزارهای پذیرش اینترنتی در تیر 1401 نسبت به خرداد ماه رشد 5/03 درصدی را تجربه نموده اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با کاهش منفی0/04 درصدی همراه بوده است.

عملكرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش ها

کارتخوان فروشگاهی با سهم 92/59 درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

 

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی د ر تیر 1401، 427 تراکنش می باشد که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش 19/41 واحدی ( 4/76 درصدی) را تجربه نموده است.

بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی میباشد. در تیر ماه متوسط تعداد تراکنش های اینترنتی با کاهش منفی 5/12 درصدی از 443 تراکنش در خرداد 1401 به 420 تراکنش رسیده است.

متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 703 تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش 38/12 واحدی همراه بوده است.

متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 22/24 واحد افزایش نسبت به خرداد 1401 به 423 عدد در تیر ماه رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در تیر 1401 ماه با کاهش 301/35 میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 2,154/48 میلیون ریال رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش 2/73 میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 102/83 میلیون ریال به ازای هر ابزار در تیر ماه رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز برابر با 718/04 میلیون ریال می باشد که این میزان نیز نسبت به ماه گذشته 14/24 میلیون ریال کاهش را تجربه نموده است.

سهم تعدادی و مبلغی تراکن شهای ابزار کارتخوان فروشگاهی در تیر 1401 نسبت به ماه گذشته به ترتیب افزایش 0/30 و 0/33درصدی داشته است.

تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی در تیر 1401 نسبت به ماه گذشته به ترتیب کاهش 0/10 و 0/35درصدی را تجربه نموده اند.

در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی نیز کاهش 0/20درصدی در تعداد تراکنش ها و افزایش 0/017درصدی در مبلغ تراکنش ها مشهود می باشد.

تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی در تیر ما ه 1401 نسبت ماه مشابه سال گذشته به ترتیب با افزایش 2/21 و کاهش 1/92 درصدی همراه بوده است.

تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب کاهش 1/43درصدی و افزایش 1/91 درصدی را تجربه نوده است.

همچنین در زمان مشابه تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کاهش 0/78درصدی همراه بوده و مبلغ تراکنش های این ابزار نیز با افزایش 0/009درصدی همراه بوده است.

” دانلود گزارش اقتصادی شاپرک شماره 85 تیرماه 1401 “

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

10  ×  1  =