رشد ارزش تراکنش های شاپرکی در خردادماه ۱۴۰۱

بررسی ها نشان می دهد ارزش تراکنش های شاپرکی در خرداد ماه سال جاری 14/20 درصد از کل نقدینگی بوده است که نسبت به ماه قبل افزایش 0/70 درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس جدیدترین گزارش اقتصادی شرکت شاپرک، نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی نشان میدهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادلات اقتصادی کشور موثر بوده است.

” دانلود گزارش اقتصادی شاپرک شماره 85 تیرماه 1401 “

بررسی ها نشان می دهد در خرداد 1401 ارزش تراکنش های شاپرکی 14/20 درصد از کل نقدینگی بوده است که این شاخص نسبت به اردیبهشت ماه 1401، افزایش 0/70 درصدی داشته است.

نسبت ارزش تراکنش ها

در خرداد 1401، ارزش تراکنش های شاپرک افزایش 8/60درصدی داشته است که در قیاس با رشد 3/27درصدی نقدینگی نسبت به ماه گذشته، افزایش شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی نسبت به ماه اردیبهشت 1401 را در پی داشته است.

شاخص ارزش تراکنش ها

نسبت اسكناس و مسكوک در دست اشخاص به نقدینگی

در خرداد 1401، 1/69درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده است که نسبت به مقدار مشابه در اردیبهشت 1401 کاهش منفی 0/04 درصدی را تجربه نموده است.

در خرداد ماه میزان نقدینگی با افزایش 3/27 درصدی همراه بوده و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز با افزایش 0/65 درصدی همراه بوده است.

نسبت اسکناس و مسکوک

مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی، اسكناس و مسكوک در دست اشخاص به نقدینگی

شکل زیر روند دو شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی را نشان داده و امکان مقایسه تغییرات ارزش تراکنش های پرداخت الکترونیک و
حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را از کل نقدینگی در طول زمان، ممکن میسازد.

روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدای سال 1395 تا خرداد 1401) دارای برایند صعودی بوده است و از 7/70درصد در فروردین 1395 به 14/20درصد در خرداد1401 افزایش یافته است.

این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت روندی در مجموع کاهشی داشته و از 3/18درصد به 1/69درصد رسیده است.

به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش، یکی از دلایل کاهش 1/49درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در مدت مورد بررسی بوده است که انتظار میرود این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد.

اما با توجه به شروع روند کاهشی میزان نقدینگی به نظر میرسد سرعت کاهش سهم اسکناس و مسکوکات از نقدینگی، نسبت به گذشته کاهش یابد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

22  −  12  =