رشد ۴ درصدی تعداد و ۸ درصدی مبلغ تراکنش های شاپرکی

در خرداد ماه سال جاری ثبت شد؛

بر اساس گزارش جدید شاپرک، در خردادماه سال جاری بیش از 3700میلیون تراکنش در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به مدت مشابه ماه قبل رشد 4/34درصدی در تعداد و 8/60درصدی در مبلغ را داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک شماره 84 مربوط به خردادماه 1401 منتشر شد.

بر اساس این گزارش، در خرداد ماه 1401 بالغ بر 3,702 میلیون تراکنش با ارزش 7,251 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به اردیبهشت ماه رشد 4/34 درصدی در تعداد و 8/60درصدی در ارزش ریالی داشته است.

بر اساس مندرجات جدول بالا، تراکنش های خرداد 1401 به نسبت ماه مشابه سال 1400 از نظر تعدادی 11/88درصد و از نظر ریالی 31/19درصد رشد داشته است.

رشد حقیقی ارزش تراکنش های شاپرکی

 

بررسی ها نشان می دهد، ارزش اسمی تراکنش های خرداد 1401 نسبت به ماه گذشته با رشد 8/60 درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنشها رشد منفی 3/23 درصدی را تجربه نموده است.

ارزش حقیقی تراکنش ها در واقع ارزش تراکنش های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم میباشد.

مندرجات جدول بالا بیانگر رشد 31/19 درصدی در ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که میتوان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد.

همچنین ملاحظه میشود که رشد حقیقی ارزش تراکنشها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده منفی 13/95 درصد میباشد.

عملكرد شبكه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

بر اساس این گزارش، تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به اردیبهشت ماه رشد منفی0/93 درصدی را تجربه نموده اند که به نظر میرسد سبب این تغییر، کاهش منفی 1/00 درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی میباشد.

ابزارهای پذیرش اینترنتی در خرداد 1401 نسبت به اردیبهشت ماه رشد 3/29 درصدی را تجربه نموده اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با کاهش منفی 7/70 درصدی همراه بوده است.

عملكرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش ها

کارتخوان فروشگاهی با سهم 92/29درصدی بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در خردا د 1401، 408 تراکنش میباشد که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش 20/60 واحدی (5/32 درصدی) را تجربه نموده است.

بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی میباشد. در خرداد ماه متوسط تعداد تراکنشهای اینترنتی با کاهش منفی 0/30 درصدی از 444 تراکنش در اردیبهشت به 443 تراکنش رسیده است.

متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 741 تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش 24/90 واحدی همراه بوده است.

متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 21/86 واحد افزایش نسبت به اردیبهشت ماه به 400 عدد در خرداد ماه رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در خرداد ماه با افزایش 215/99 میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 2,455/84 میلیون ریال رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش 11/24میلیون ریال نسبت به ماه گذشته به 100/10میلیون ریال به ازای هر ابزار در خرداد ماه رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز برابر با 732/28میلیون ریال میباشد که این میزان نیز نسبت به ماه گذشته 60/48میلیون ریال افزایش را تجربه نموده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

4  +  3  =