کاهش ۳۳ درصدی خطای پذیرندگی درفروردین ماه

عملکرد شرکت های پرداخت در اولین ماه 1401 چگونه بوده است؟

در فروردین ماه سال جاری عملکرد شرکت های پرداخت به گونه ای بوده که سبب کاهش 33 درصدی در خطای پذیرندگی شبکه پرداخت کشور شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک، پرداخت الکترونیک سامان با سهم 21/25 درصدی همچنان جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.

در مولفه سهم مبلغی نیز همانند گذشته به پرداخت ملت با اختصاص سهم 20/00 درصدی از مبلغ تراکنش ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

در این ماه اختلاف سهم مبلغی سپ با این شرکت حدود 2 درصد است. این شاخص در مولفه تعدادی رقم معادل با 1/08 درصد گزارش می شود.

 

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

بر اساس این گزارش، سپ در فروردین ماه با پوشش 21/00 درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.

آسان پرداخت پرشین با کسب 41/97 درصد از سهم بازار تراکنش های اینترنتی، به عنوان ارائه دهنده ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش های مذکور محسوب می شود.

به پرداخت ملت با پوشش 37/48 درصدی از سهم تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارنده ی بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی شناخته شده است.

پرداخت

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی با 0/59 درصد افزایش به به پرداخت ملت تعلق دارد.

آپ با رقم 2/09 درصد کاهش، بالاترین اختلاف را بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نیز نشان می دهد.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی با رقم 2/22 درصد افزایش به به پرداخت ملت تعلق دارد.

پرداخت

همچنین به پرداخت ملت با پوشش 18/68 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.

همچنین پرداخت الکترونیک سامان در فروردین ماه با رقمی معادل 32/49 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی را کسب نموده است.

این شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 40/48 درصدی، سهم عمده ای از بازار مبلغی تراکنش های این ابزار را پشتیبانی می نماید.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با کاهش 0/54 درصدی به فن آوا کارت تعلق دارد.

همچنین سپ در ابزار پذیرش اینترنتی با افزایش 2/94 درصدی، بالاترین تفاضل را نشان می دهد.

به پرداخت ملت نیز با 2/68 درصد افزایش بیشترین اختلاف سهم در مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی را داشته است.

نتایج بررسی های این بخش حاکی از آن است که در ماه جاری عملکرد شرکت های الکترونیک کارت دماوند و فراپردازان آروند امید به گونه ای بوده که کمترین مبلغ و تعداد تراکنش های ابزارهای پذیرش مختلف را به
خود اختصاص داده اند.

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر سرویس

بر اساس این گزارش، سپ با پوشش 21/26 درصد از بازار تراکنش های خرید، در این ماه نیز بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است.

همچنین به پرداخت ملت در حوزه تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ با در اختیار داشتن 24/99 درصد از بازار تراکنش های فوق، بیشترین سهم را دارد.

در این ماه تجارت الکترونیک پارسیان با کسب 17/29 درصد از سهم بازار تراکنش های مانده گیری، به بالاترین حجم از این گونه تراکنش ها خدمت ارائه می دهد.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های “خرید ” و “قبض و خرید شارژ ” در ماه فروردین 1401 نسبت به اسفند 1400 به ترتیب با افزایش 0/60 و 64 / 1 درصدی به به پرداخت ملت تعلق دارد.

تجارت الکترونیک پارسیان در تراکنش های مانده گیری افزایش 0/33 درصدی را تجربه کرده و بالاترین تفاضل را در سهم تعدادی این تراکنش ها به خود اختصاص داده است.

در فروردین ماه به پرداخت ملت با پوشش 20/07 درصد از بازار تراکنش های خرید، بالاترین دارنده ی سهم مبلغی تراکنش های مذکور محسوب می گردد.

در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ فروردین ماه، آسان پرداخت پرشین با سهم مبلغی 16/99 درصدی بیشترین سهم مبلغی این نوع از تراکنش ها را به خود اختصاص داده است.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های خرید در اسفند ماه 1400 و ماه جاری با رقمی برابر با 0/90 درصد افزایش در شرکت سپ گزارش شده است.

این شاخص در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ با کاهش قابل توجه 21/25 درصدی، در شرکت  فن آوا کارت مشاهده می شود.

 

بررسی عملكرد شرکت های PSP در تعداد خطاهای تراکنش ها

در فروردین ماه، سپ با رقمی برابر با 0/018 درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش ها را در میان سایر شرکت ها داشته است.

در مقابل الکترونیک کارت دماوند با کسب رقم 1/355 درصد بالاترین عدد شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است.

در ماه جاری عملکرد بیشتر شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت به ویژه به پرداخت ملت به گونه ای بوده که سبب کاهش 32/98 درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.

در مقایسه ماهانه عملکرد این شرکت ها ملاحظه می شود که بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش ها با رقمی برابر با 0/517 درصد در الکترونیک کارت دماوند رخ داده است.

همچنین فراپردازان آروند امید با رقم 0/096 درصد افزایش، بیشترین رشد را نسبت به سایر شرکت ها در شاخص خطای پذیرندگی تجربه کرده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

7  ×    =  21