به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها نسبت به روز پیش است.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا صعودی شد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۳۲۲,۴۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست و دو هزار و چهارصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۳۲۲,۴۰۰۷,۴۰۰۰.۵۵11:24
۱,۳۱۵,۰۰۰۸,۸۰۰۰.۶۶روز قبل
۱,۳۰۶,۲۰۰-۸,۴۰۰-۰.۶۵۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۶۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۷۳۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۰۸۰ (بیست و هشت هزار و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱۷ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۰۵ درصدی، از ۲۵,۲۹۰ (بیست و پنج هزار و دویست و نود ) تومان به ۲۵,۲۷۸ (بیست و پنج هزار و دویست و هفتاد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۲۷۸-۱۲-۰.۰۵11:23
۲۵,۲۹۰۴۹۰.۱۹روز قبل
۲۵,۲۴۱۲۶۱۱.۰۳۳ روز پیش

 

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 13,380,000 (سیزده میلیون و سیصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.15 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۳,۳۸۰,۰۰۰۱۵۵,۰۰۰۱.۱۵11:22
۱۳,۲۲۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰۰.۷۹روز قبل
۱۳,۱۲۰,۰۰۰-۱۰,۰۰۰-۰.۰۸۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۷,۳۶۵,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۷,۳۶۵,۰۰۰۲۰,۰۰۰۰.۲۷11:25
۷,۳۴۵,۰۰۰-۲۰,۰۰۰-۰.۲۸روز قبل
۷,۳۶۵,۰۰۰-۱۰,۰۰۰-۰.۱۴۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۰۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۳۰۵,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۵۸۲,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و هشتاد و دو هزار) تومان قیمت خورد.