قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۴۷ (یک هزار و نهصد و چهل و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۴۷۴.۱۰۰.۲۱06:00
۱,۹۴۳۷.۷۰۰.۳۹روز قبل
۱,۹۳۵۹.۲۰۰.۴۷۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۵۷ درصدی، از ۱,۲۸۶,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار و ششصد ) تومان به ۱,۲۹۴,۰۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و چهار هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۲۹۴,۰۰۰۷,۴۰۰۰.۵۷11:27
۱,۲۸۶,۶۰۰۹,۷۰۰۰.۷۵۲ روز پیش
۱,۲۷۶,۹۰۰-۱۰,۲۰۰-۰.۸۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۴۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۶۰۴,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و چهار هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۱۴۴ (بیست و پنج هزار و یکصد و چهل و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۱۴۴۲۶۰.۱11:26
۲۵,۱۱۸-۱۰-۰.۰۴۲ روز پیش
۲۵,۱۲۸-۳۰-۰.۱۲۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۰ تومان افزایش، ۷,۵۸۰ (هفت هزار و پانصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,820,000 (دوازده میلیون و هشتصد و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.39 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۲,۸۲۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۳۹11:26
۱۲,۷۷۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۱.۱۷۲ روز پیش
۱۲,۶۲۰,۰۰۰-۳۰,۰۰۰-۰.۲۴۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۲۸۳,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست و هشتاد و سه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۷,۲۸۳,۰۰۰۳۰,۰۰۰۰.۴۱11:27
۷,۲۵۳,۰۰۰۳,۰۰۰۰.۰۴۲ روز پیش
۷,۲۵۰,۰۰۰-۸۰,۰۰۰-۱.۱۱۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴,۱۷۲,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و هفتاد و دو هزار) تومان معامله شد.