قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۲۵۴,۳۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار و سیصد) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۲۵۴,۳۰۰-۲,۱۰۰-۰.۱۷11:30
۱,۲۵۶,۴۰۰۱۱,۳۰۰۰.۸۹۳ روز پیش
۱,۲۴۵,۱۰۰۰۰۴ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱۴ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۵,۴۳۱,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و سی و یک هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۰۵۰ (بیست و هفت هزار و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۹ درصدی، از ۲۵,۱۵۵ (بیست و پنج هزار و یکصد و پنجاه و پنج ) تومان به ۲۵,۱۷۸ (بیست و پنج هزار و یکصد و هفتاد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۱۷۸۲۳۰.۰۹11:29
۲۵,۱۵۵-۳۵-۰.۱۴۳ روز پیش
۲۵,۱۹۰-۰.۰۴۴ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۰۴۱ (سی هزار و چهل و یک ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۰,۰۴۱۴۴۰.۱۴11:20
۲۹,۹۹۷-۲۰-۰.۰۷۳ روز پیش
۳۰,۰۱۷۲۷۱۰.۹۴ روز پیش

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به ۳ روز پیش، با ۴۵ تومان افزایش، ۳۵,۵۰۰ (سی و پنج هزار و پانصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۵,۵۰۰۴۵۰.۱۲11:20
۳۵,۴۵۵۵۵۰.۱۵۳ روز پیش
۳۵,۴۰۰۱۴۰۰.۳۹۴ روز پیش

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۱۸ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۱,۶۲۱ (بیست و یک هزار و ششصد و بیست و یک ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,450,000 (دوازده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به 3 روز پیش، کاهش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۲,۴۵۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰-۰.۴۱11:28
۱۲,۵۰۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰۰.۳۸۳ روز پیش
۱۲,۴۵۲,۰۰۰۲,۰۰۰۰.۰۱۴ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۳۵۰,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۷,۳۵۰,۰۰۰-۸,۰۰۰-۰.۱۱11:30
۷,۳۵۸,۰۰۰۸,۰۰۰۰.۱۳ روز پیش
۷,۳۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰۰.۱۳۴ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۱۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴,۱۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۴۳۸,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار) تومان قیمت خورد.