نگاهی به عملکرد سامانه‌ های حاکمیتی/پایداری در آستانه ۱۰۰

گزارشات پایداری سرویس‌ها نشان می‌دهد که 6 سرویس از 8 سرویس ارائه شده توسط شرکت خدمات انفورماتیک در 11ماهه اول سال1400 پایداری 100درصدی را تجربه کرده و سرویس‌های شاپرک و شتاب نیز پایداری 99/99درصدی را تجربه کرده‌اند.