نگاهی به عملکرد سامانه‌ های حاکمیتی/پایداری در آستانه ۱۰۰

گزارشات پایداری سرویس‌ها نشان می‌دهد که 6 سرویس از 8 سرویس ارائه شده توسط شرکت خدمات انفورماتیک در 11ماهه اول سال1400 پایداری 100درصدی را تجربه کرده و سرویس‌های شاپرک و شتاب نیز پایداری 99/99درصدی را تجربه کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، طی 11ماه اول سال1400 مجموعاً بیش از 135میلیارد تراکنش توسط سامانه‌های حاکمیتی شتاب، شاپرک، ساتنا، پایا، چکاوک، صیاد، هریم، نسیم و سپام ریالی متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک پردازش شده است که بخش اعظم این تراکنش‌ها مربوط به دو سامانه شتاب با بیش از 53میلیارد تراکنش و شاپرک با بیش از 73میلیارد تراکنش بوده است که در حدود 94درصد از حجم تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

طی سال‌های1392 تا 1400 تعداد تراکنش‌های سامانه شتاب به طور میانگین رشد حدود 29درصدی را تجربه کرد، در حالی که میانگین رشد سالانه تراکنش‌های شاپرک به رقم قابل توجه 66درصد رسیده است که عمده این رشد در سال1392 ایجاد شده است.

گزارشات پایداری سرویس‌ها نشان می‌دهد که 6سرویس از 8سرویس ارائه شده توسط شرکت خدمات انفورماتیک در 11ماهه اول سال1400 پایداری 100درصدی را تجربه کرده و سرویس‌های شاپرک و شتاب نیز پایداری 99/99درصدی را تجربه کرده‌اند. سرویس‌های شرکت خدمات انفورماتیک در سال1400 به بیشترین پایداری نسبت به سال‌های1394 تا 1399 رسیده‌اند.

شتاب

سرویس شتاب پس از شاپرک، دومین سرویس پر تراکنش شرکت خدمات انفورماتیک محسوب می‌شود و در طی نزدیک به یک دهه، حجم تراکنش‌های انجام شده روی این سرویس از حدود 8/5میلیارد تراکنش در سال1391 به 7/53میلیارد تراکنش در 11ماهه اول سال1400 رسیده است. بیشترین رشد سالانه تراکنش‌های این سامانه در سال‌های1392  و 1393 به ترتیب با رشد حدود 74 و 38درصدی مشاهده شد. حجم تراکنش‌های این سامانه در سال1399 رشد حدود 22درصدی را تجربه کرد و از حدود 42میلیارد تراکنش به بیش از 51میلیارد تراکنش رسید. در طی این دوره میزان پایداری سیستم تنها در سال1394 در حدود 97/99درصد ارزیابی شد و پس از آن میزان پایداری در طی 6سال در رقم 99/99 ثابت باقی ماند (شکل 1).

عملکرد شتاب

شاپرک

سامانه شاپرک در حال حاضر با پردازش بالغ بر 7/73میلیارد تراکنش در 11ماهه اول سال1400 در حدود 55درصد از کل تراکنش‌های سرویس‌های حاکمیتی را پردازش کرده است. حجم تراکنش‌های این سرویس از حدود 2میلیارد تراکنش در سال1391 به حدود 7/73میلیارد تراکنش در 11ماهه اول سال1400 رسید. این سامانه تنها در سال1392 با افزایش حجم تراکنش‌ها به بیش از 7/9میلیارد تراکنش، رشد سالانه قابل توجه 358درصدی را تجربه کرد. در سال1399 نیز حجم تراکنش‌ها به حدود 7/69میلیارد تراکنش رسیده و رشد سالانه 24درصدی را تجربه کرد. پایداری این سامانه در طی سال‌های1394 تا 1399 ثابت و برابر با 98/99درصد برآورد شد. اما در سال1400 میزان پایداری این سامانه بهبود یافته و به 99/99درصد رسید (شکل 2).

عملکرد شاپرک

ساتنا

سامانه ساتنا طی 11ماهه اول سال1400 در حدود 60میلیون تراکنش مشتری به مشتری و 310هزار تراکنش بانک به بانک را پردازش کرده است. این سامانه در سال1395 در حدود 9میلیون تراکنش مشتری به مشتری را پردازش کرده است، در حالی که در 11ماهه 1400 این رقم به حدود 60میلیون رسید. میزان پایداری این سامانه در سال‌های1396 و 1400 به 100درصد رسید و تنها در سال1398 پایداری سامانه به 83/99درصد رسید که به‌واسطه رشد چشمگیر تراکنش‌ها طی 2 سال متوالی بوده است (شکل 3 و 4).

عملکرد ساتنا1

عملکرد ساتنا2

پایا

تراکنش‌های سامانه پایا طی سال‌های 1395 تا 11 ماهه اول سال1400 از حدود 61 میلیون تراکنش در سال 1395 به بیش از 305 میلیون تراکنش بین بانکی افزایش یافت. بیشترین رشد سالانه تراکنش‌های بین بانکی در سال 1396 با رشد 73 درصدی نسبت به سال 1395 مشاهده شد. این سامانه در سال‌های 1397 تا 1399 نیز رشد سالانه بیش از 40 درصدی را در انتقال وجه بین بانکی تجربه کرده است. بررسی وضعیت پایداری سیستم‌ها نیز نشان می‌دهد که میزان پایداری این سیستم در سال‌های 1395 تا 1397 و همچنین 1400 به 100 درصد رسیده و تنها در سال‌های 1398 و 1399 پایداری به ترتیب به 78/99 و 99/99 کاهش یافته است (شکل 5 و 6).

عملکرد پایا1

عملکرد پایا2

چکاوک

سامانه چکاوک طی 11ماهه اول سال1400 حدود 80 میلیون فقره چک را پردازش کرده است. حجم چک‌های تبادل شده در سال1394 به حدود 119میلیون فقره رسید؛ اما طی سال‌های 1396 تا 1398 حجم چک‌های تبادل شده کاهش یافته و به حدود 102میلیون فقره رسید. بیشترین حجم چک تبادل شده در سال1395 با تبادل حدود 124میلیون فقره چک ثبت شد. میزان پایداری سامانه چکاوک در طی این دوره بیش از 92/99درصد بوده و در طی دو سال متوالی1399 و 1400 به 100درصد رسیده است (شکل 7).

عملکرد چکاوک

صیاد

در سامانه صیاد مجموعاً بالغ بر 183 میلیون تراکنش در 11ماهه اول سال1400 پردازش شده است. حجم تراکنش‌های این سامانه از حدود 6/6 میلیون تراکنش در سال1396 به بیش از 52 میلیون تراکنش تنها طی یک سال رسید که رشد حدود 7 برابری را ثبت کرد. میزان پایداری این سامانه طی 4 سال متوالی منتهی به سال1400 به 100درصد رسید (شکل 8).

عملکرد صیاد

هریم

سامانه هریم در 28دی ماه سال1398 عملیاتی شد که در 11ماهه1400 حدود 3میلیارد تراکنش پذیرندگی و صادرکنندگی را پردازش کرده است. تعداد تراکنش‌های پذیرندگی این سامانه در سال‌1399 حدود 2.127میلیون تراکنش بوده که در یازده ماهه سال1400 به 2.533میلیون تراکنش افزایش یافته که رشد 09/19درصدی نسبت به سال قبل داشته است. تعداد تراکنش‌های صادرکنندگی این سامانه در سال 1399 حدود 2.119میلیون تراکنش بوده که در یازده ماهه سال 1400 به 2.528میلیون تراکنش افزایش یافته که رشد 29/19درصدی نسبت به سال قبل داشته است. میزان پایداری این سامانه نیز در سال1399 به 99/99 درصد و در سال‌های 1398 و 1400 به 100درصد رسید (شکل 9).

عملکرد هریم

نسیم

عملکرد تعدادی سامانه نسیم از سال1398 حاکی از آن است که در سال‌های1398 و 1399 این سامانه به ترتیب 391 و 632میلیون تراکنش را پردازش کرده است و رشد حدود 62درصدی را در حجم تراکنش‌ها در سال1399 نسبت به سال1398 تجربه کرده است. در 11ماهه سال1400 این سامانه در حدود 509میلیون تراکنش را پردازش کرده است. وضعیت پایداری این سامانه در طی سال1398 تا 1400 افزایش یافته و از 94/99درصد در سال1398 به 100درصد در سال1400 رسیده است (شکل 10).

عملکرد نسیم

سپام ریالی

مجموع تراکنش‌های این سامانه طی سال‌های1396 تا یازده ماهه اول سال1400 از حدود 492هزار تراکنش به یک میلیون و 286هزار تراکنش افزایش یافته است. تراکنش‌های اعتبارات اسنادی در این دوره بیشترین رشد را در 11 ماهه اول سال1400 با رشد حدود 50 درصد نسبت به 12 ماهه سال 1399 تجربه کرده است. در سال 1400، 26 هزار و 816 تراکنش اعتبارات اسنادی و یک میلیون و 259 هزار تراکنش ضمانت‌نامه توسط این سامانه پردازش شده است. تراکنش‌های ضمانت‌نامه نیز از 485 هزار تراکنش در سال 1396 به یک میلیون و 259 هزار تراکنش در 11 ماهه اول سال 1400 افزایش یافته است (شکل 11 و 12).

عملکرد سپام1

عملکرد سپام2

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

89  −  80  =