به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، امروز قیمت دلار و سکه در بازار روند صعودی را تجربه کرد.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۲۴ (یک هزار و نهصد و بیست و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۹۲۴

-۸.۷۰

-۰.۴۶

09:00

۱,۹۳۳

-۲۵.۶۰

-۱.۳۳

روز قبل

۱,۹۵۸

۱.۹۰

۰.۰۹

۳ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۱ درصدی، از ۱,۲۴۳,۷۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و سه هزار و هفتصد) تومان به ۱,۲۴۲,۵۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و دو هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۲۴۲,۵۰۰

-۱,۲۰۰

-۰.۱

11:22

۱,۲۴۳,۷۰۰

۶,۷۰۰

۰.۵۳

روز قبل

۱,۲۳۷,۰۰۰

۳۰۰

۰.۰۲

۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۳۸۷,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و هشتاد و هفت هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۷۵۰ (بیست و شش هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۶ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۴۲ تومان کاهش، ۲۵,۱۵۰ (بیست و پنج هزار و یکصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۱۵۰

-۴۲

-۰.۱۷

11:17

۲۵,۱۹۲

۰

۰

روز قبل

۲۵,۱۹۲

-۱۰۷

-۰.۴۳

۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۷۷ تومان افزایش، ۷,۲۷۰ (هفت هزار و دویست و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,450,000 (دوازده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش داشته است.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۳۴۰,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۷,۳۴۰,۰۰۰

-۱۰,۰۰۰

-۰.۱۴

11:21

۷,۳۵۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۰.۲

روز قبل

۷,۳۳۵,۰۰۰

-۱۵,۰۰۰

-۰.۲۱

۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۱۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۱۴۳,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و چهل و سه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۴۳۲,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و سی و دو هزار) تومان قیمت خورد.