افزایش ۵۰ درصدی خطای پذیرندگی در شبکه پرداخت کشور در بهمن ماه

اختلاف 2 درصدی سپ و به پرداخت در مبلغ تراکنش های شاپرکی

در بهمن ماه سال جاری عملکرد برخی از شرکت های پرداخت به گونه ای بوده که سبب افزایش چشمگیر 49/73 درصدی در خطای پذیرندگی شبکه پرداخت الکترونیک کشور شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که در شاخص سهم تعدادی تراکنش ها، سپ با سهم 21/35درصدی همچنان جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. در مولفه ی سهم مبلغی نیز همانند گذشته به پرداخت ملت با اختصاص سهم 19/91درصدی از مبلغ تراکنش ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

در این ماه اختلاف سهم مبلغی سپ با این شرکت بیش از 2 درصد است. این شاخص در مولفه تعدادی رقم معادل با 1/22 درصد گزارش می شود.

 

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

بررسی ها نشان می دهد، سپ در بهمن ماه با پوشش 21/01 درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، همانند ماه گذشته بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. این شرکت همچنین با اختصاص سهم 35/78درصدی از سهم تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارنده ی بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی شناخته شده است. آپ با کسب 42/30 درصد از سهم بازار تراکنش های اینترنتی، به عنوان ارائه دهنده ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش های مذکور محسوب میشود.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی با 0/23 درصد افزایش وکاهش، به ترتیب به شرکت های پرداخت الکترونیک پاسارگاد و به پرداخت ملت تعلق دارد. سپ با رقم 2/18درصد افزایش، بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی را نیز به خود اختصاص داده است.

تاپ با 1/07 درصد افزایش، بالاترین اختلاف را بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی نشان میدهد.

در این ماه همچنان به پرداخت ملت با پوشش 18/73 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. از سویی دیگر سپ در بهمن ماه با رقمی معادل 33/86 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی را کسب نموده است. این شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 40/94 درصدی، سهم عمده ای از بازار مبلغی تراکنش های این ابزار را پشتیبانی می نماید.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با افزایش 0/36 درصدی به شرکت سپ تعلق دارد. همین شرکت با 2/56 درصد کاهش بیشترین اختلاف در مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی را داشته است. شرکت آپ در ابزار پذیرش موبایلی با کاهش 2/08 درصدی، بالاترین تفاضل را نشان میدهد.

نتایج بررسی های این بخش حاکی از آن است که در ماه جاری عملکرد شرکت های الکترونیک کارت دماوند و فراپردازان آروند امید به گونه ای بوده که کمترین مبلغ و تعداد تراکنش های ابزارهای پذیرش مختلف را به
خود اختصاص داده اند.

بررسی عملكرد شرکت های PSP در تعداد خطاهای تراکنش ها

در ماه بهمن سپ با رقمی برابر با 0/012 درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش ها را در میان سایر شرکت ها داشته است. در مقابل شرکت الکترونیک کارت دماوند با کسب رقم 1/596 درصد بالاترین عدد شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است.

در ماه جاری عملکرد برخی از شرکت های پرداخت به ویژه به پرداخت ملت به گونه ای بوده که سبب افزایش چشمگیر 49/73 درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.

در مقایسه ماهانه عملکرد این شرکت ها ملاحظه میشود که بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش ها در شرکت فراپردازان آروند امید رخ داده است. همچنین به پرداخت ملت با رقم 0/136 درصد افزایش، بیشترین افزایش را نسبت به سایر شرکت ها در این شاخص تجربه کرده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

1  ×    =  7