قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۲۰ (یک هزار و هشتصد و بیست) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۸۲۰۴.۶۰۰.۲۵09:00
۱,۸۱۵۲۰۱.۰۹روز قبل
۱,۷۹۵-۱.۷۰-۰.۱۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۳۱ درصدی، از ۱,۲۲۴,۵۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و چهار هزار و پانصد) تومان به ۱,۲۲۸,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۲۲۸,۴۰۰۳,۹۰۰۰.۳۱11:22
۱,۲۲۴,۵۰۰۱۸,۵۰۰۱.۵۱روز قبل
۱,۲۰۶,۰۰۰۱۲,۴۰۰۱.۰۲۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۴۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۳۲۶,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و بیست و شش هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۲۲۰ (بیست و هشت هزار و دویست و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۷۹ تومان افزایش، ۲۵,۷۴۶ (بیست و پنج هزار و هفتصد و چهل و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۷۴۶۷۹۰.۳11:19
۲۵,۶۶۷۶۷۰.۲۶روز قبل
۲۵,۶۰۰-۲۸۴-۱.۱۱۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۹۷۶ (سی و یک هزار و نهصد و هفتاد و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۱,۹۷۶۶۰۰.۱۸11:20
۳۱,۹۱۶۷۲۷۲.۲۷روز قبل
۳۱,۱۸۹-۲۹۸-۰.۹۶۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۱ درصدی، از ۳۸,۲۷۸ (سی و هشت هزار و دویست و هفتاد و هشت ) تومان به ۳۸,۳۱۷ (سی و هشت هزار و سیصد و هفده) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۸,۳۱۷۳۹۰.۱11:20
۳۸,۲۷۸۸۲۴۲.۱۵روز قبل
۳۷,۴۵۴-۲۵۰-۰.۶۷۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۶۸۰ (هفت هزار و ششصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۳۱۶ (بیست و دو هزار و سیصد و شانزده ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,485,000 (دوازده میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.24 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۲,۴۸۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰۰.۲۴11:19
۱۲,۴۵۵,۰۰۰-۴۵,۰۰۰-۰.۳۷روز قبل
۱۲,۵۰۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰۰.۶۴۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۶۴۵,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۶۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰۰.۶۷11:22
۶,۶۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۷۵روز قبل
۶,۵۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۷۶۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۴۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۶۲۸,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۵۲,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه و دو هزار) تومان قیمت خورد.