هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۹۲ (یک هزار و هفتصد و نود و دو) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۹۲-۴.۹۰-۰.۲۸09:00
۱,۷۹۷۴.۲۰۰.۲۳۲ روز پیش
۱,۷۹۳۱.۳۰۰.۰۷۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۳۴ درصدی، از ۱,۱۹۳,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و سه هزار و ششصد ) تومان به ۱,۱۷۷,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و هفت هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۱۷۷,۹۰۰-۱۵,۷۰۰-۱.۳۴11:28
۱,۱۹۳,۶۰۰-۴۵,۹۰۰-۳.۸۵روز قبل
۱,۲۳۹,۵۰۰-۲۶,۱۰۰-۲.۱۱۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۲۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۱۰۶,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و شش هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۵۰۰ (بیست و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۳ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۷۱ درصدی، از ۲۵,۸۸۴ (بیست و پنج هزار و هشتصد و هشتاد و چهار ) تومان به ۲۶,۰۷۱ (بیست و شش هزار و هفتاد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۶,۰۷۱۱۸۷۰.۷۱11:28
۲۵,۸۸۴۵۶۰.۲۱روز قبل
۲۵,۸۲۸۲۱۰.۰۸۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۸۴ درصدی، از ۳۱,۴۸۷ (سی و یک هزار و چهارصد و هشتاد و هفت ) تومان به ۳۱,۲۲۶ (سی و یک هزار و دویست و بیست و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۱,۲۲۶-۲۶۱-۰.۸۴11:20
۳۱,۴۸۷-۸۴۰-۲.۶۷روز قبل
۳۲,۳۲۷-۰.۰۱۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۱۳ تومان کاهش، ۳۷,۳۹۱ (سی و هفت هزار و سیصد و نود و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۶۰ تومان کاهش، ۷,۵۵۰ (هفت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۷۴۷ (بیست و یک هزار و هفتصد و چهل و هفت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,340,000 (دوازده میلیون و سیصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۲,۳۴۰,۰۰۰-۸۰,۰۰۰-۰.۶۵11:27
۱۲,۴۲۰,۰۰۰-۴۲۴,۰۰۰-۳.۴۲روز قبل
۱۲,۸۴۴,۰۰۰-۲۶,۰۰۰.۰۰-۰.۲۱۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۴۸۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۴۸۰,۰۰۰-۲۰,۰۰۰-۰.۳۱11:29
۶,۵۰۰,۰۰۰-۱۳۰,۰۰۰روز قبل
۶,۶۳۰,۰۰۰-۳۰,۰۰۰-۰.۴۶۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۳۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۵۸۶,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و هشتاد و شش هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۳۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و سی و پنج هزار) تومان قیمت خورد.