آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۹۷ (یک هزار و هفتصد و نود و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۹۷۴.۲۰۰.۲۳06:00
۱,۷۹۳۱.۳۰۰.۰۷روز قبل
۱,۷۹۲-۳۳.۱۰-۱.۸۵۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به ۳ روز پیش، با ۹۵۰۰ تومان کاهش، ۱,۲۵۶,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و شش هزار و یکصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۲۵۶,۱۰۰-۹,۵۰۰-۰.۷۶11:20
۱,۲۶۵,۶۰۰-۵۰۰-۰.۰۴۳ روز پیش
۱,۲۶۶,۱۰۰-۱۴,۵۰۰-۱.۱۵۴ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۳ روز پیش، با ۴۵۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۴۳۷,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۸۰۰ (بیست و هشت هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۸۶ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۲۵ درصدی، از ۲۵,۸۰۷ (بیست و پنج هزار و هشتصد و هفت ) تومان به ۲۵,۸۷۴ (بیست و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۸۷۴۶۷۰.۲۵11:15
۲۵,۸۰۷-۱۹۱-۰.۷۵۳ روز پیش
۲۵,۹۹۸-۱,۱۷۹-۴.۵۴۴ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۶۲۷ (سی و دو هزار و ششصد و بیست و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۹۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۲,۶۲۷۲۹۷۰.۹۱11:20
۳۲,۳۳۰-۷۶۹-۲.۳۸۳ روز پیش
۳۳,۰۹۹-۳۵۳-۱.۰۷۴ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به ۳ روز پیش، با ۳۹۱ تومان افزایش، ۳۹,۰۴۷ (سی و نه هزار و چهل و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۹,۰۴۷۳۹۱۱11:20
۳۸,۶۵۶-۹۲۶-۲.۴۳ روز پیش
۳۹,۵۸۲-۲۳۴-۰.۶۴ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) در بازار داخلی هم ۷,۹۱۰ (هفت هزار و نهصد و ده ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به ۳ روز پیش، با ۴۰ تومان کاهش، ۲,۰۹۰ (دو هزار و نود ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۹۳ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۲,۶۴۸ (بیست و دو هزار و ششصد و چهل و هشت ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,844,000 (دوازده میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به 3 روز پیش، کاهش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۲,۸۴۴,۰۰۰-۲۶,۰۰۰-۰.۲۱11:23
۱۲,۸۷۰,۰۰۰-۳۰,۰۰۰-۰.۲۴۳ روز پیش
۱۲,۹۰۰,۰۰۰-۱۷۵,۰۰۰-۱.۳۶۴ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۶۴۵,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۶۴۵,۰۰۰-۱۵,۰۰۰-۰.۲۳11:21
۶,۶۶۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰۰.۱۵۳ روز پیش
۶,۶۵۰,۰۰۰-۱۱۵,۰۰۰-۱.۷۳۴ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۲۶ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳,۷۲۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و بیست هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۸۳,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد و سه هزار) تومان قیمت خورد.