قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۶ (یک هزار و هشتصد و شانزده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۸۱۶۱.۱۰۰.۰۶09:00
۱,۸۱۵۱۵۰.۸۴روز قبل
۱,۷۹۹-۳۰.۷۰-۱.۷۱۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۹۰۰۰ تومان کاهش، ۱,۲۵۷,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و هفت هزار و یکصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۲۵۷,۱۰۰-۹,۰۰۰-۰.۷۲11:18
۱,۲۶۶,۱۰۰-۱۴,۵۰۰-۱.۱۵روز قبل
۱,۲۸۰,۶۰۰-۹,۷۰۰-۰.۷۶۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۴۴۳,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۶,۰۳۱ (بیست و شش هزار و سی و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۶,۰۳۱۳۳۰.۱۲11:17
۲۵,۹۹۸-۱,۱۷۹-۴.۵۴روز قبل
۲۷,۱۷۷-۰.۰۲۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در صرافی ملی

در بازار امروز دلار در صرافی ملی نسبت به روز قبل ، با ۴۰۵ تومان کاهش، ۲۶,۹۹۰ (بیست و شش هزار و نهصد و نود) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۴۶۹ (سی و دو هزار و چهارصد و شصت و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۹۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۲,۴۶۹-۶۳۰-۱.۹۵11:20
۳۳,۰۹۹-۳۵۳-۱.۰۷روز قبل
۳۳,۴۵۲-۱۰۴-۰.۳۲۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۷۲۱ تومان کاهش، ۳۸,۸۶۱ (سی و هشت هزار و هشتصد و شصت و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۸,۸۶۱-۷۲۱-۱.۸۶11:20
۳۹,۵۸۲-۲۳۴-۰.۶روز قبل
۳۹,۸۱۶-۱۲۱-۰.۳۱۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۵ تومان کاهش، ۷,۹۴۵ (هفت هزار و نهصد و چهل و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با کاهش ۱.۷۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۲,۵۹۵ (بیست و دو هزار و پانصد و نود و پنج ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,850,000 (دوازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۲,۸۵۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰-۰.۳۹11:17
۱۲,۹۰۰,۰۰۰-۱۷۵,۰۰۰-۱.۳۶روز قبل
۱۳,۰۷۵,۰۰۰۱۰,۰۰۰۰.۰۷۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۶۶۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۶۶۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰۰.۱۵11:19
۶,۶۵۰,۰۰۰-۱۱۵,۰۰۰-۱.۷۳روز قبل
۶,۷۶۵,۰۰۰-۱۵,۰۰۰-۰.۲۳۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۷۳۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۹۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و نود هزار) تومان قیمت خورد.