افزایش ۵۸ درصدی خطای پذیرندگی در آذرماه ۱۴۰۰

بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت الکترونیک نشان می‌دهد

جدیدترین گزارش شاپرک نشان می‌دهد عملکرد شرکت‌های پرداخت الکترونیک در آذر ماه سال جاری به گونه‌ای بوده که سبب افزایش 58درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک، در شاخص سهم تعدادی تراکنش‌ها، پرداخت الکترونیک سامان با سهم 20/83 درصدی همچنان جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.

در مولفه‌ی سهم مبلغی نیز همانند گذشته به‌پرداخت ملت با اختصاص سهم 19/42 درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

در این ماه اختلاف سهم مبلغی پرداخت الکترونیک سامان با این شرکت حدود 2 درصد است. این شاخص در مولفه تعدادی رقم ناچیزی معادل با 0/19 درصد گزارش می‌شود.

عملكرد پرداخت الکترونیک1

عملکرد پرداخت الکترونیک2

مقایسه دو شکل بالا با شکل‌های مشابه در گزارش آبان ماه سال 1400 حکایت از آن دارد که در هیچ یک از مولفه‌های سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها جابه‌جایی بین شرکت‌ها رخ نداده است.

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

بر اساس این گزارش، شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” در آذر ماه با پوشش 20/80 درصد از بازار تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی، همانند ماه گذشته بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.

شرکت “آسان پرداخت پرشین” با کسب 34/57 درصد از سهم بازار تراکنش‌های اینترنتی، به‌عنوان ارائه‌دهنده‌ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش‌های مذکور محسوب می‌شود.

شرکت “به‌پرداخت ملت” با پوشش 35/53 درصدی از سهم تعدادی تراکنش‌های موبایلی به‌عنوان دارنده‌ی بالاترین سهم در بازار تراکنش‌های موبایلی شناخته شده است.

عملکرد پرداخت الکترونیک3

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی با 0/23 درصد کاهش به شرکت “آسان پرداخت پرشین” تعلق دارد. بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی با رقم قابل ملاحظه‌ی 15/73 کاهش به شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” تعلق دارد.

این شرکت با 0/44 درصد کاهش، بالاترین اختلاف را بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نیز نشان می‌دهد.

عملکرد پرداخت الکترونیک4

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در این ماه همچنان شرکت “به‌پرداخت ملت” با پوشش 18/73 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. از سویی دیگر شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” در آذر ماه با رقمی معادل 43/27 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش‌های اینترنتی را کسب نموده است. این شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 40/45 درصدی، سهم عمده‌ای از بازار مبلغی تراکنش‌های این ابزار را پشتیبانی می‌نماید.

عملکرد پرداخت الکترونیک5

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با کاهش 0/35 درصدی به شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد” تعلق دارد.

شرکت “به‌پرداخت ملت” با 3/04درصد بیشترین افزایش سهم در مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی را داشته است. شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” در ابزار پذیرش موبایلی با کاهش 1/14 درصدی، بالاترین تفاضل را نشان می‌دهد.

عملکرد پرداخت الکترونیک6

نتایج بررسی‌های این بخش حاکی از آن است که در ماه جاری عملکرد شرکت‌های “الکترونیک کارت دماوند” و “فراپردازان آروند امید” به‌گونه‌ای بوده که کمترین مبلغ و تعداد تراکنش‌های ابزارهای پذیرش مختلف را به
خود اختصاص داده‌اند.

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر سرویس

شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” با پوشش 20/84 درصد از بازار تراکنش‌های خرید، در این ماه نیز بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. شرکت “به‌پرداخت ملت” در حوزه تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید
شارژ با در اختیار داشتن 24/06 درصد از بازار تراکنش‌های فوق، همچنان بیشترین سهم را دارد.

در این ماه شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” با کسب 17/80 درصد از سهم بازار تراکنش‌های مانده‌گیری، به بالاترین حجم از این گونه تراکنش‌ها خدمت ارائه می‌دهد.

عملکرد پرداخت الکترونیک7

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های خرید و پرداخت قبض و خرید شارژ در ماه آذر نسبت به آبان ماه با کاهش به ترتیب 1/14 درصدی و 0/57 درصدی در شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” مشاهده
می‌شود. شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد” در تراکنش‌های مانده‌گیری افزایش 0/27 درصدی تجربه کرده و بالاترین تفاضل را در سهم تعدادی این تراکنش ‌ها به خود اختصاص داده است.

عملکرد پرداخت الکترونیک8

در آذرماه شرکت “به‌پرداخت ملت” با پوشش 19/52 درصد از بازار تراکنش‌های خرید، بالاترین دارنده‌ی سهم مبلغی تراکنش‌های مذکور محسوب می‌گردد. در تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ، شرکت “آسان پرداخت پرشین” با سهم مبلغی 14/63 درصدی بیشترین سهم مبلغی این نوع از تراکنش‌ها را به خود اختصاص داد ه است.

عملکرد پرداخت الکترونیک9

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های خرید در آذر ماه و ماه جاری با رقمی برابر با 0/47 درصد کاهش در شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” گزارش شده است. این شاخص در تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ با افزایش 2/55 درصدی، در شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر ” مشاهده می‌شود.

نتایج بررسی‌های این بخش حاکی از آن است که دو شرکت “الکترونیک کارت دماوند” و “فراپردازان آروند امید” کمترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها را در بین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته و
سهم آنها از بازار کلیه سرویس‌های خدمات پرداخت کارت ناچیز است.

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در تعداد خطاهای تراکنش‌ها

در ماه آذر شرکت “پرداخت الکترونیک سداد”، با رقمی برابر با 0/021 درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را در میان سایر شرکت‌ها داشته است. در مقابل شرکت “الکترونیک
کارت دماوند” با کسب رقم 1/699 درصد بالاترین عدد شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است.

در ماه جاری عملکر د بیشتر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به‌ویژه شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” به‌گونهای بوده که سبب افزایش حدود 58 درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.

عملکرد پرداخت الکترونیک10

در مقایسه ماهانه عملکرد این شرکت‌ها ملاحظه می‌شود که تنها کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنشها (عملکرد مثبت)، با رقمی برابر با 0/054 درصد در شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” رخ داده است. همچنین شرکت “پرداخت نوین آرین” با رقم 0/171 درصد افزایش، بیشترین رشد را نسبت به سایر شرکت‌ها در این شاخص تجربه کرده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  5  =  5