منع مدیران سازمان تأمین اجتماعی از معاملات با سازمان

ایبنا – با ابلاغ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی توسط معاون اول رئیس جمهوری، اعضای شورا، هیئت‌نظارت، هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان نمی‌توانند در معاملاتی که با سازمان یا به حساب سازمان انجام می‌پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383ـ و به استناد ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود.متن کامل اساسنامه 25 ماده ای سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر است:ماده1ـ هدف سازمان تأمین اجتماعی که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی با بکارگیری اصول محاسبات بیمه‌ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه‌داری در حوزه سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از وجوه و ذخایر می‌باشد.ماده2ـ موضوع فعالیت سازمان در راستای تحقق اهداف بیمه‌ای مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حوادث و بیماریها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و اداره صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی مربوط می‌باشد.ماده3ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهدشد.ماده4ـ مرکز اصلی سازمان در تهران است و می‌تواند در تهران و سایر مناطق کشور شعبه و نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاریها با رعایت تبصره (1) ماده (12) قانون یادشده اقدام نماید.تبصره ـ سازمان مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط برحسب ضرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید.ماده5 ـ ارکان سازمان عبارتند از:الف ـ شوراب ـ هیئت مدیرهپ ـ مدیرعاملت ـ هیئت نظارتماده6 ـ اعضای شورای سازمان عبارتند از:الف ـ هشت (8) نفر نمایندگان دولت به شرح زیر:1ـ رییس جمهور (رییس شورا)2ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی3ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4ـ وزیر کار و امور اجتماعی5 ـ وزیر صنایع و معادن6 ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور7ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور8 ـ معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهورب ـ چهار (4) نفر نماینده کارفرمایان به شرح زیر:1ـ سه (3) نفر کارفرمای واحدهای تولیدی، صنعتی و بازرگانی به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان.2ـ یک (1) نفر کارفرمای واحدهای صنفی و بازرگانی به انتخاب کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان.پ ـ سه (3) نفر نماینده بیمه شدگان به شرح زیر:1ـ دو (2) نفر نماینده بیمه شدگان واحدهای تولیدی، صنعتی و صنفی به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.2ـ یک (1) نفر نماینده بیمه‌شدگان واحدهای اداری دولتی به انتخاب اتحادیه کارمندان دولت مطابق قوانین و مقررات مربوط.ماده7ـ اعضای شورا برای مدت چهارسال انتخاب و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.تبصره1ـ چنانچه هر یک از اعضای شورا بر کنار، فوت یا استعفا نماید یا بیش از سه جلسه متوالی با تشخیص رییس شورا بدون عذر موجه غیبت کند جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در این ماده انتخاب خواهدشد.تبصره2ـ جلسات شورا با حضور (10) نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل (8) عضو حاضر قطعیت خواهدیافت.ماده8 ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر می‌باشد:الف ـ تصویب خط‌مشی و راهبردهای کلان سازمان.ب ـ تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه سازمان.پ ـ تعیین اعضای هیئت مدیره و هیئت نظارت.ت ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و حق‌الزحمه هیئت نظارت.ث ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز سازمان.ج ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره.چ ـ تصویب پیشنهاد هیئت مدیره سازمان در خصوص انتخاب مدیرعامل.ح ـ پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه.خ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان در شورا مطرح می‌شود.تبصره1ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهدبود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب شورا می‌رسد.تبصره2ـ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می‌کنند.تبصره3ـ شورا برای بررسی و اظهارنظر درخصوص مسایل سازمان می‌تواند کارگروه‌های تخصصی داشته‌باشد. ترتیب تشکیل جلسات شورا و کارگروه‌های تخصصی آن طبق آیین‌نامه‌ای خواهدبود که ظرف سه ماه پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب شورا می‌رسد.د ـ پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی (از جمله نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی) براساس شاخصهای جمعیتی امید به زندگی، محاسبات بیمه‌ای جهت تصویب در هیئت وزیران و سیر مراحل قانونی.ماده9ـ اعضای هیئت مدیره سازمان متشکل از پنج نفر خواهدبود که با رعایت بند « ب» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصره (1) آن با پیشنهاد رییس شورا و تصویب شورا انتخاب می‌شوند.تبصره1ـ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل توسط رییس شورا برای مدت چهارسال انتخاب خواهندشد.تبصره2ـ صدور احکام اعضاء و رییس هیئت مدیره و مدیرعامل به عهده رییس شورا است.ماده10ـ هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان نایب رییس و یک نفر منشی انتخاب می‌نماید.ماده11ـ وظایف رییس هیئت مدیره به شرح زیر است:الف ـ دعوت از اعضای هیئت مدیره جهت تشکیل جلسات.ب ـ اداره جلسات هیئت مدیره.پ ـ انعکاس پیشنهادات هیئت مدیره به شورا و ابلاغ مصوبات شورا و هیئت مدیره به مدیرعامل.تبصره ـ کارکنان سازمان در صورت عضویت در هیئت مدیره مسئولیت اجرایی نخواهندداشت.ماده12ـ مدت عضویت اعضای هیئت مدیره چهارسال است. تجدید انتخاب و یا جایگزینی قبل از موعد آنان (در صورت احراز نداشتن شرایط مقرر در قانون) به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهدبود.تبصره1ـ تا زمان انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.تبصره2ـ در صورت استعفاء ، عزل و یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین نماید.ماده13ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:الف ـ بررسی و تدوین خط‌مشی، راهبردهای کلان و برنامه‌های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف سازمان جهت ارایه به شورا.ب ـ بررسی و تدوین بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه سازمان جهت ارایه به شورا.پ ـ بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به شورا.ت ـ بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات کلان سازمان و ارایه آن به شورا و تصویب تشکیلات تفصیلی سازمان.ث ـ بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره‌برداری از وجوه و ذخایر سازمان و پیشنهاد آن به شورا.ج ـ پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل سازمان به شورا.چ ـ تعیین اعضای هیئت مدیره شرکتها و مؤسسات تابعه بدون واسطه.ح ـ اعمال اختیارات مجمع عمومی، شورا یا هیئت امنای صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی و درمانی وابسته از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر.خ ـ انجام سایر امور لازم برای سازمان در چارچوب این اساسنامه و قوانین مربوط.تبصره ـ هیئت‌مدیره می‌تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیئت مدیره نخواهدبود.د ـ پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه‌های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به شورا.ذ ـ انتخاب نمایندگان سازمان جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان متعلق به سازمان می‌باشد.ماده14ـ جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل چهارنفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهدبود.تبصره ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات به موجب آیین‌نامه‌ای خواهدبود که به تصویب هیئت‌مدیره می‌رسد.ماده15ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:الف ـ اداره امور جاری سازمان در چارچوب مقررات قانونی، خط‌مشی‌ها، برنامه‌ها و دستورالعملهای مصوب شورا و هیئت مدیره.ب ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد سازمان جهت ارایه به هیئت مدیره.پ ـ استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.ت ـ صدور احکام اعضاء هیئت مدیره شرکتها و مؤسسات تحت پوشش بدون واسطه پس از تصویب هیئت مدیره سازمان.ث ـ صدور حکم مدیرعامل شرکتها و مؤسسات تحت پوشش بدون واسطه پس از تصویب هیئت مدیره آن شرکتها.تبصره1ـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان می‌باشد و می‌تواند این اختیار را شخصاً و یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می‌کند اعمال نماید.تبصره2ـ مکاتبات رسمی، قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان با امضاء مدیرعامل و مهر سازمان معتبر خواهدبود.تبصره3ـ مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود، قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به مدیران اجرایی سازمان تفویض نماید.ماده16ـ اعضای هیئت نظارت مرکـب از سه نفر با رعایت شرایط منـدرج در بنـد « د» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توسط شورا انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.تبصره1ـ هیئت‌نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی سازمان را نخواهدداشـت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.تبصره2ـ مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیئت نظارت باشد در مهلت‌های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قراردهد.تبصره3ـ اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط هیئت یادشده تدوین و تصویب خواهدشد.تبصره4ـ انتخاب رییس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت، به عهده رییس شورای سازمان می‌باشد.تبصره5 ـ صدور احکام اعضاء و رییس هیئت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رییس شورا می‌باشد.تبصره6 ـ وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که گزارش خود را به هیئت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهند نمود.ماده17ـ وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است:الف ـ نظارت برحُسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات سازمان با مقررات قانونی.ب ـ اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورا.پ ـ اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی.ت ـ انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صلاحیت هیئت نظارت می‌باشد.تبصره ـ چنانچه هیئت نظارت در اداره امور سازمان عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع شورا خواهدرساند.ماده18ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.ماده19ـ دارایی‌ها و درآمدهای سازمان عبارتند از:الف ـ وجوه و دارایی‌های موجود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاریهای سازمان.ب ـ حق بیمه‌های دریافتی و دریافتنی شامل سهم بیمه‌شدگان، سهم کارفرمایان و دولت.پ ـ وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاهها.ت ـ هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.ث ـ بدهی‌ها، کمک‌ها و تعهدات قانونی دولت به سازمان.ج ـ سایر منابعی که براساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط سازمان باشد.ماده20ـ هیئت مدیره مکلف است تا پایان آذرماه هر سال بودجه پیشنهادی سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه همان سال، بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.ماده21ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی سازمان باید حداکثر تا پایان تیرماه جهت ارایه به مراجع قانونی ذی‌ربط تهیه و تسلیم گردد. همچنین گزارش مالی سالانه سازمان مشتمل بر صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش هیئت مدیره در مورد فعالیت و وضعیت عمومی سازمان در سال مورد گزارش باید حداکثر تا پایان آبان ماه سال بعد به هیئت نظارت و شورا ارسال گردد.تبصره1ـ صورتهای مالی تلفیقی سالیانه سازمان باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی‌صلاح قانونی تدوین شده یا می‌شود تهیه و ارایه گردد.تبصره2ـ تصویب صورتهای مالی سازمان توسط شورا به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مورد نظر می‌باشد.تبصره3ـ هیئت نظارت مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارشهای مالی و صورت دارایی‌ها و بدهی‌ها را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیره تسلیم نماید.تبصره4ـ هیئت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا تقدیم دارد.ماده22ـ شورای سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.ماده23ـ هیئت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (حداقل هر سه سال یک‌بار) گزارش محاسبات فنی (بیمه‌ای) سازمان را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه‌ای تهیه گردیده است به همراه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارایه نماید.ماده24ـ آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین‌نامه‌های نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا، هیئت مدیره و هیئت نظارت و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز سازمان باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذی‌ربط برسد.تبصره ـ مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور به تصویب نرسیده‌اند آیین‌نامه‌های موجود به قوت خود باقی می‌باشند.ماده25ـ اعضای شورا، هیئت‌نظارت، هیئت‌مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند در معاملاتی که با سازمان یا به حساب سازمان انجام می‌پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند.تبصره1ـ اعضای شورا، هیئت نظارت، هیئت‌مدیره و مدیرعامل در صورت فعالیت در رشته‌های پزشکی با مجوز شورا در خصوص عقدقرارداد درمانی خارج از وقت اداری جهت ارایه خدمات به بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان مشمول حکم این ماده نمی‌باشند.تبصره2ـ پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان معامله محسوب نمی‌شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  1  =  1