عملکرد بازار بیمه کشور در ‌٦ ماهه اول امسال/

ایبنا – گزارش عملکرد صنعت بیمه در شش ماهه اول امسال نشان می‌دهد فاصله سهم بازار شرکت‌های بیمه خصوصی از شرکت‌های دولتی کم شده و سهم بازار بیمه خصوصی پارسیان 0.6 درصد کمتر از بیمه دولتی داناست.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حجم حق بیمه‌های تولیدی شرکت‌های بیمه‌ کشور در شش ماهه اول امسال در مجموع به بیش از 18 هزار و 597 میلیارد ریال رسیده که طبق آمارها از این شرکت‌ها رشد حق بیمه در بخش خصوصی بیش از بخش دولتی بوده است.سهم بخش غیر دولتی از حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه کشور به 3/23 درصد می‌رسد که از این میزان به ترتیب 5/6 و 3/4 درصد به دو شرکت بیمه پارسیان و ملت تعلق دارد و در دوره‌ مورد بررسی، 46 درصد حق بیمه‌های صادره شرکت‌های بیمه به رشته‌ شخص ثالث تعلق دارد.تعداد بیمه‌نامه‌های صادره صنعت بیمه کشور بیش از 2/12 میلیون فقره بوده که در مقایسه به مدت مشابه سال قبل 9/30 درصد افزایش را نشان می‌دهد.همچنین شرکت‌های بیمه بالغ بر هشت هزار و 905 میلیارد ریال خسارت به بیمه گزاران پرداخت کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8/17 درصد رشد را نشان داده و شاهد تقریبا همین میزان رشد در حق بیمه‌ها (3/17 درصد) هستیم.سهم بخش غیر دولتی از خسارت‌های پرداختی بازار بیمه طی این دوره به 7/17 درصد می‌رسد و همچنین 3/49 درصد از مبالغ خسارت بازار بیمه دراین مدت به بیمه‌گزاران شرکت بیمه ایران پرداخت شده است.بیش از نیمی از خسارت‌های بازار بیمه (3/54 درصد) در رشته شخص ثالث پرداخت شده و شرکت‌های بیمه بیش از 2/1 میلیون مورد خسارت به بیمه‌گزاران پرداخت کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از کاهش 8/5 درصدی حکایت دارد.نسبت خسارت بازار بیمه 9/47 درصد است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تا حدود (2/0 واحد) افزایش یافته و شرکت‌های بیمه دی، آسیا و پارسیان به ترتیب با 9/77، 4/59 و 3/56 درصد بیشترین نسبت خسارت را در میان شرکت‌های بیمه دولتی و غیر دولتی دارا هستند.پیش‌بینی می‌شود نسبت خسارت بازار بیمه در انتهای سال جاری به حدود 62 درصد برسد.* حق بیمه تولیدیطبق آمارهای اخذ شده از شرکت‌های بیمه، حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه کشور در نیمه اول سال جاری با 3/17 درصد افزایش به حدود 18 هزار و 597 میلیارد ریال رسیده و رشد حق بیمه در بخش غیر دولتی بیش از بازار بیمه بوده است و تنها حق بیمه‌های تولیدی شرکت بیمه سینا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3/1 درصد کاهش داشته است.طی این دوره شرکت بیمه ایران با 47 درصد، همچنان بیشترین سهم را از حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه دارد و پس از آن به ترتیب شرکت‌های بیمه‌ی آسیا (با 7/14 درصد)، دانا ( با 9/7 درصد) و البرز (با 1/7 درصد) قرار دارد و سهم بخش غیر دولتی بازار بیمه کشور نیز به 3/23 درصد می‌رسد که از این میزان به ترتیب 5/6 ، 3/4 و 7/2 درصد به شرکت‌های بیمه پارسیان، ملت و رازی تعلق دارد و حدود 9/9 درصد دیگر بین 11 شرکت بیمه غیر دولتی توزیع شده است.در دوره‌ مورد بررسی 46 درصد حق بیمه‌های تولیدی شرکت‌های بیمه به رشته شخص ثالث قرار دارد و به دنبال آن بیمه‌های بدنه‌ اتومبیل (9/10 درصد)، درمان (1/10 درصد)، آتش سوزی (9/7 درصد) مسئولیت (شش درصد) و زندگی (1/5 درصد) قرار دارد و در مجموع 9/85 درصد از حق بیمه‌های بازار بیمه در این شش رشته تولید شده است.در نیمه اول سال جاری رشد حق بیمه‌ی رشته سایر انواع (3/112 درصد) بیش از سایر رشته‌ها بوده که دلیل اصلی آن افزایش حق بیمه‌های این رشته در شرکت بیمه پاسارگاد است و این در حالی است که حق بیمه تولیدی در رشته نفت و انرژی به واسطه‌ کاهش فعالیت بیمه آسیا و در رشته پول به واسطه‌ کاهش فعالیت بیمه ایران نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل به ترتیب 6/32 و 8/16 درصد کاهش یافته است.* صدور 2/12 میلیون فقره بیمه نامهبر اساس این گزارش تعداد بیمه‌نامه‌های صادره صنعت بیمه کشور با 9/30 درصد افزایش به بیش از 2/12 میلیون فقره رسیده که از این میزان سهم شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا در بخش خصوصی از بیمه‌نامه‌های صادره بازار بیمه به ترتیب با 53، 4/15، 5/5، 7/2 و 4/23 درصد است و طی این دوره سهم سه شرکت بیمه رازی، پارسیان و ملت از تعداد بیمه‌نامه‌های صادره بازار به ترتیب با 3/9 ، 5/4 و 1/3 درصد از سهم شرکت بیمه دانا بیشتر بوده است.* 8 هزار و 905 میلیارد ریال خسارت برای بیمه‌گذارانبر اساس این گزارش در نیمه اول سال جاری شرکت‌های بیمه افزون بر هشت هزار و 905 میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8/17 درصد رشد نشان داده است و طی این مدت تمام شرکت‌های بیمه دولتی بین 3/12 تا 3/35 درصد بیش از مدت مشابه سال قبل به بیمه‌گذاران زیان دیده خسارت پرداخت کرده‌اند که این خسارت‌ها در بازار خصوصی بیمه کشور در حدود 28 درصد رشد داشته است.در این دوره رشد خسارت‌های پرداختی سایر انواع رشته‌ها به واسطه‌ عملکرد شرکت بیمه البرز در رشته نفت و انرژی به واسطه‌ عملکرد شرکت بیمه حافظ در بازار بیمه قابل توجه است و طی این دوره شرکت بیمه حافظ 5/74 درصد از حق بیمه‌های رشته نفت و انرژی را تولید و 4/99 درصد از خسارت‌های این رشته را پرداخت کرده است.* پرداخت 2/1 میلیون مورد خسارتتعداد خسارت‌های مجموعه شرکت‌های بیمه در شش ماه اول سال 1387 بیش از 2/1 میلیون مورد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/5 درصد کاهش یافته است و سهم شرکت‌های بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز از تعداد خسارت‌های پرداخت شده به ترتیب 41، 19، 5/16 و 6/0 درصد که این سهم برای بخش غیر دولتی بازار بیمه به حدود 6/17 درصد می‌رسد.* نسبت خسارتبر اساس آمارهای بیمه مرکزی ایران، نسبت خسارت بازار بیمه را در طی شش ماهه نخست سال 1387 ، 9/47 درصد است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اندکی افزایش یافته است.طی این دوره شرکت بیمه آسیا با 4/59 درصد بیشترین نسبت خسارت را در میان شرکت‌های بیمه دولتی داراست که شرکت بیمه دی نیز با حدود 9/77 درصد بیشترین نسبت خسارت را در میان شرکت‌های بیمه غیر دولتی داراست و این نسبت در شرکت بیمه ایران و دانا به ترتیب 3/50 و 2/49 درصد است.نسبت خسارت شرکت بیمه البرز و بازار بخش غیر دولتی صنعت بیمه نیز به ترتیب 2/44 و 4/36 درصد بوده و کمتر از این نسبت در بازار بیمه است.در دوره مورد بررسی نسبت خسارت رشته‌های آتش‌سوزی، باربری، درمان، هواپیما، پول، مسئولیت، نفت و انرژی، زندگی و سایر انواع در مقایسه با مدت سال قبل افزایش داشته است اما در مقابل کاهش نسبت خسارت در سایر رشته‌ها مشاهده می‌شود.بنابراین گزارش افزایش 4/8 واحدی نسبت خسارت به رشته درمان به حدود 6/14 درصد سهم از خسارت‌های پرداختی و 1/10 درصد سهم از حق بیمه‌های تولیدی بازار موجبات اصلی افزایش نسبت خسارت در بازار بیمه به میزان 2/0 واحد را فراهم آورده است.طی این دوره رشته‌ سایر انواع بیمه با 2/87 درصد بیشترین نسبت خسارت را در بین رشته‌های بیمه‌ای داراست و نسبت خسارت این رشته نسبت به دوره مشابه سال قبل 1/45 واحد را نشان می‌دهد.پس از رشته سایر انواع، بیمه‌های درمان، بدنه‌ اتومبیل و شخص ثالث به ترتیب 8/68 ، 4/57 و 6/56 درصد نسبت خسارت به دنبال هم قرار گرفته‌اند.نسبت خسارت سایر رشته‌ها کمتر از نسبت خسارت بازار بیمه بوده و بین هشت تا 4/43 درصد نوسان دارد و با توجه به شرایط گذشته و مطالعه‌ رفتار بیمه کشور انتظار می‌رود که نسبت خسارت بازار بیمه در انتهای این سال به حدود 62درصد برسد. منبع:ایسنا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  2  =  1