بازار جبرانی قراردادهای آتی سکه طلای آذرماه تشکیل می‌شود

پس از پایان جلسه معاملاتی امروز بر روی قرارداد آتی سکه طلا تحویل آذرماه، بازار جبرانی تشکیل می‌شود.

به گزارش مهر، پس از پایان جلسه معاملات امروز قراردادهای آتی سکه طلا تحویل آذرماه، ﺳﺎﻋﺖ 18:30 ﺑﺮ روی ﻗـﺮارداد آذر ﻣـﺎه ﺑـﺎزار ﺟﺒﺮاﻧﻲ به منظور معامله معامله گران بدهکار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ضوابط اجرایی بازار جبرانی به این شرح است:

ماده 1- بازار جبرانی طبق بند 7 دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران و جهت تامین وجه تضمین جبرانی موضوع ماده 34 این دستورالعمل در دوره زمانی یک ساعت پس از پایان جلسه معاملات روزانه گشایش می‌یابد.

ماده 2- بازار جبرانی جهت بستن موقعیت تعهدی بازخرید و موقعیت تعهدی بازفروش مشتریان بدهکار به صورت جداگانه گشایش می‌یابد.

ماده 3- بازار جبرانی متشکل از 6 دوره 10 دقیقه‌‌ای حراج تک قیمتی

تبصره یک: کمیته آتی متناسب با شرایط بازار می تواند نسبت به افزایش تعداد دوره های حراج تک قیمتی اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 4- دامنه نوسان قیمت در دوره های اول تا ششم حراج تک قیمتی به ترتیب با افزایش 3، 6، 9، 12، 18 و 27 درصد به اضافه حد نوسان قیمت روز جاری نسبت به قیمت تسویه روز کاری قبل تعیین می گردد.

تبصره- در صورت افزایش تعداد دوره های حراج تک قیمتی دامنه نوسان قیمت در دوره های بعدی توسط کمیته آتی تعیین خواهد شد.

ماده 5- دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره پیش گشایش و یک حراج تک قیمتی است.

ماده 6- در ابتدای هر دورة حراج تک قیمتی، سامانة معاملاتی سفارش مربوط به قراردادهای مشتریان بدهکار را بر اساس لیست اعلامی اتاق پایاپای و به صورت تصادفی، با قیمت حداقل یا حداکثر دامنة نوسان قیمت آن دوره در سامانة معاملاتی قرار می دهد.

ماده 7- کارگزاران جهت معاملة سفارشات موضوع مادة 6 می توانند طی دورة پیش گشایش رقابت نمایند. در پایان هر دوره سامانة معاملاتی عملیات حراج تک قیمتی را انجام خواهد داد.

ماده 8- تنها در صورتی که در پایان هر دوره، تمام یا قسمتی از سفارشات مشتریان بدهکار معامله نگردد، دورة حراج تک قیمتی بعدی آغاز می گردد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

55  −  45  =