نرخ سود بانکها

 ملیملتکشاورزیصادراتسپهتجارت
کوتاه مدت عادی777977
کوتاه مدت 4 ماهه

10

10

10

سه ماهه

10

10

10
6 ماهه

12

9ماهه

15

12

9ماهه

15

12

9ماهه

15

12

9ماهه

15

12

9ماهه

15

12

9ماهه

15

یک ساله171717171717
دوساله18.518.818.518.518.518.5
سه ساله191919191919
چهارساله19.519.519.519.519.519.5
پنج ساله202020202020
 پست بانکمسکنصنعت و معدنرفاهتوسعه صادراتتوسعه تعاون
کوتاه مدت عادی78777
کوتاه مدت
3 ماهه

ویژه 3 تا6 ماهه

10

10101010
6 ماهه

6ماه تا9ماه

12

9ماه تایک سال

15

12

نه تا یک سال

15

12

نه ماهه

15

14

نه ماهه

15

12

نه ماهه

15

12

نه ماهه

15

یک ساله171717161717
دوساله181818171818
سه ساله1918.5191818.519
چهارساله19.519.5191919.5
پنج ساله2020202020
 سرمایهسامانتاتدی
کوتاه مدت عادی

7

سه ماهه10

107
4 ماهه11

6 ماهه1212
9 ماهه1515
یک ساله171717
دوساله181818
سه ساله191919
چهارساله19.519.519.5
پنج ساله202020
 کارآفرینپاسارگادپارسیاناقتصاد نوین
کوتاه مدت عادی7 7

3ماهه

10

 

7

سه ماه

10

 
6 ماهه12سه ماهه 101212
9ماهه151515
یک ساله17171717
دوساله17.517.51819
سه ساله1918.51919
چهارساله19.51919.520
پنج ساله20202020
 موسسه توسعهبانک شهرقوامینمهرسپرده (رویان و سما)انصارسینا
کوتاه مدت عادی776از17 تا 18.5 برمبنای میزان سرمایه 7
کوتاه مدت
3 ماهه

ویژه 3 تا6 ماهه

10

10

چهار ماهه7

 

4ماهه 18.6

4 ماهه

10

10
6 ماهه

6ماه تا9ماه

12

9ماه تایک سال

15

12

نه تا یک سال

15

8

نه ماهه

10

18.8

نه ماهه 19

12

نه ماهه

15

12

نه ماهه

15

یک ساله17172221 و21.6 برمبنای مبلغ(رویان)23.33(سما)1717
دوساله1818.51321.7(رویان)50.68(سما)1818.5
سه ساله19191421.8(رویان)82.09(سما)18.519
چهارساله19.519.514.521.9(رویان)117.62(سما)19.519.5
پنج ساله20201523(رویان)2020

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
بدون نظر
  1. m می گوید

    صحت ندارد

ارسال یک پاسخ

60  +    =  64