مقاومت آنتی بیوتیکی عامل عفونت بیمارستانی

پژوهش‌های محققان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد نشان داد

یافته‌های پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بجنورد حاکی از این است که مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه‌های سیتروباکتر عامل عفونت بیمارستانی است.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، هدف از این پژوهش تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های سیتروباکتر عامل عفونت بیمارستانی به آنتی بیوتیک‌های رایج مورد استفاده در بیمارستان ها بوده که توسط طیبه گریوانی پرستار کنترل عفونت بیمارستان امام رضا دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و جمعی از همکارانش انجام شده است.

این پژوهش توصیفی مقطعی است و تمام 126 مورد بیمار مبتلا به عفونت بیمارستان امام رضا بجنورد وارد مطالعه شدند. همچنین برای هر یک از نمونه ها پس از جداسازی و تایید سویه های سیتروباکتر از کشت های انجام شده با روش انتشار از دیسک بر طبق استاندارهای CLSI و با استفاده از دیسک های آموکسی سیلین، افلوکساسیلین، جنتامایسین، اگزاسیلین،آمیکاسین، سیپروفلوکساسین، پیپراسیلین، مروپنم و کوتریموکسازول بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی انجام شد.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که از مجموع 126 مورد عفونت بیمارستانی کشت‌های انجام شده، 5 مورد استافیکوک ارئوس جداسازی شد. همچنین این سویه های جدا شده در 100 درصد مقاومت نسبت به امیکاسین، در 75 درصد مقاومت نسبت به کوتریموکسازول و مروپنم، در 50 درصد مقاومت نسبت به جنتامایسین و سفازولین، در 25 درصد مقاومت نسبت به آموکسی سیلین، داکسی سیلین، اگزاسیلین، افلوکساسیلین، سیپروفلوکساسین و پیپراسیلین گزارش شد.

نتیجه این پژوهش حاکی از این است که با توجه به فراوانی بالای مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سیتروباکتر نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف، ضرورت کاربرد اقدامات کنترلی و پیشگیرانه وجود دارد. همچنین به منظور تجویز مناسب آنتی بیوتیک، انجام آزمون آنتی بیوگرام برای هر بیمار قبل از درمان پیشنهاد می شود.

نتایج این پژوهش در کتاب خلاصه مقالات بیست و ششمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران به چاپ رسیده است.

انتهای پیام

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  8  =  8