تعدا پایانه های فروش در آستانه ۵ میلیون قرار گرفت/یک میلیار و ۱۲ میلیون تراکنش در مهرماه

نگاهی بر تراکنش های شاپرکی در ماه اول پاییز

تعداد کل تراکنش های پرداخت انجام شده روی درگاه های پرداخت کشور اعم از موبال ، اینترنت و کارتخوان فروشگاهی در مهر ماه سال جاری، یک میلیارد و 12 میلیون تراکنش بوده که 341 میلیون سهم استان تهران و 671 میلیون سهم سایر استان ها گزارش شده است./تعداد پایانه های فروش تراکنش دار در مهر ماه سال جاری در کل کشور در مجموع چهار میلیون 830 هزار دستگاه بوده که سهم تهران 1یک میلیون و 13 هزار دستگاه معادل 21 درصد کل پایانه ها است

پایگاه خبری بانکداری الکترونیک-سعیده فتحی-بر طبق آخرین آمارها، تعداد کل تراکنش های پرداخت انجام شده روی درگاه های پرداخت کشور اعم از موبال ، اینترنت و کارتخوان فروشگاهی در مهر ماه سال جاری،  یک میلیارد و 12 میلیون تراکنش بوده  که 341 میلیون سهم استان تهران و 671 میلیون سهم سایر استان ها گزارش شده است.

بنابراین گزارش در تهران تراکنش مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ اینترنتی نسبت به شهریور ماه با یک روند منفی روبرو شده و  حدود 16.2 درصد  کاهش نشان می دهد.این در حالی است که در سایر استان ها  رشد 8.2 درصد را شاهد بود.

مبلغ تراکنش ها

در همین حال در بخش مبلغ تراکنش های انجام شده رو ی کانالا های مختلف پرداخت، در سراسر کشور مجموعاً 1104 هزار میلیارد ریال تراکنش انجام شد که سهم استان تهران 365 هزار میلیارد ریال و سایر استان ها حدود 739 هزار میلیارد ریال گزارش شده است.

بناراین گزارش مبلغ تراکنش های خرید از پایانه های اینترنت در تهران  رشدی نزدیک 14 درصد را شاهد بوده و  مبلغ تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ از این پایانه ها نیز با رشد منفی، کمترین نزدیک 15 درصد نسبت به شهرویرو کاهش یافته است.

در سایر استان ها مبلغ تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ از پایانه اینترنت با رشد بسیار بالا 486 درصد نسبت به ماه قبل گزارش شده است.

تعداد   تراکنش ها

در بخش تعدا تراکنش های ،بر طبق آخرین آمارها، تعداد کل تراکنش در مهر ماه سال جاری روی کانالهای اینترنت، موبایل و کارت خوان در کل کشور یک میلیارد و 12میلیون تراکنش بوده که از این میزان   341 میلیون معادل 33.6 درصد سهم استان تهران و 671 میلیون معادل 66.3 درصد هم سهم سایر استان هاگزارش شده است.

این گزارش حاکی است در استانتهران تراکنش مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ موبایل 113 میلیون تراکنش بوده که نسبت بهشهریور ماه 0.18 درصد رشد داشته است. تراکنش خرید از پایانه فروش 171 میلیون،مانده گیری حدود 12 میلیون و پرداخت قبض و خرید شارژ از پایانه فروش حدود 25میلیون گزارش شده است، که در مقایسه با شهریور ماه به ترتیب 7.36-، 9.11- و 1.93-درصد منفی رشد داشته است. تراکنش خرید از پایانه خرید اینترنتی با 9.82- درصد رشد نسبتبه شهریور ماه به رقم 17 میلیون رسیده است و تراکنش مربوط به پرداخت قبض و خریدشارژ اینترنتی در حدود 3 میلیون بوده که نسبت به شهریور ماه 16.19- درصد رشد داشتهاست.

 تعداد تراکنشهای مهر ماه سال جاری در سایر استان ها نشان می دهد که تراکنش پرداخت قبض و خریدشارژ از پایانه موبایل حدود 525 هزار تراکنش بوده که نسبت به شهریور ماه 9.46- درصد منفی رشدداشته است. تراکنش خرید از پایانه فروش 553 میلیون، تراکنش مانده گیری 55 میلیون وتراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ از پایانه فروش 56 میلیون است که در مقایسه باشهریور ماه به ترتیب: 8.77-، 8.28- و 4.45- درصد رشد منفی داشته است. تراکنش خرید ازپایانه اینترنت با 3.99- درصد رشد نسبت به شهریور ماه به رقم 5 میلیون رسیده وتراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ از پایانه اینترنت با رشد 8.18 درصدی به 72 میلیون تراکنشرسیده است.

 


جزئیات مبلغ تراکنش ها

مجموع کلمبالغ تراکنش های مهر ماه سال جاری در کل کشور 1104 هزار میلیارد ریال بوده که سهماستان تهران 365 هزار میلیارد ریال و سایر استان ها حدود 739 هزار میلیارد ریالگزارش شده است.

در استانتهران مبلغ تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ از پایانه موبایل حدود 6 هزار میلیاردریال بوده که نسبت به شهریور ماه رشد 0.88 درصدی را تجربه کرده است. مبلغ تراکنشخرید از پایانه فروش 292 هزار میلیارد ریال و مبلغ تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژاز این پایانه حدود 9 هزار میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به شهریور ماه به ترتیب10.70- و 1.09 درصد رشد داشته است. مبلغ تراکنش خرید از پایانه اینترنت با مبلغ 43هزار میلیارد ریال 13.85 درصد رشد نسبت به شهریور ماه را نشان داده است و مبلغ تراکنشپرداخت قبض و خرید شارژ از این پایانه 15 هزار میلیارد ریال گزارش شده که 14.91-درصد رشد نسبت به شهریورماه داشته است.

 

تراکنشهای مهر ماه سال جاری در سایر استان ها نشان می دهد که مبلغ تراکنش پرداخت قبض وخرید شارژ از پایانه موبایل 91 میلیارد ریال بوده که نسبت به شهریور ماه 21.86-درصد رشد داشته است. مبلغ تراکنش خرید از پایانه فروش حدود 702 هزار میلیارد ریالو مبلغ تراکنش قبض و خرید شارژ از همین پایانه حدود 13 هزار میلیارد ریال گزارششده که نسبت به ماه قبل به ترتیب رشد 8.31- و 1.07- درصدی را تجربه کرده است. مبلغتراکنش خرید از پایانه اینترنت حدود 24 هزار میلیارد ریال گزارش شده که شاهد رشد 32.97-درصدی نسبت به ماه قبل بوده است و مبلغ تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ از اینپایانه 254 میلیارد ریال با رشد بسیار بالا و برابر با 485.49 درصد گزارش شده است.

تعداد پایانه ها

تعدادپایانه های فروش تراکنش دار در مهر ماه سال جاری در کل کشور در مجموع چهار میلیون 830 هزار دستگاه بوده  که سهم تهران 1یک میلیون و 13 هزار دستگاه معادل 21 درصد کل پایانه ها است که   نسبت به شهریور ماه رشد 1.04 درصدی را نشانداده است. سهم سایر استان ها نیز با 1.61 درصد رشد نسبت به ماه قبل، حدود 3817هزار پایانه گزارش شده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

38  −  37  =