دارایی سیستم بانکی به ۲۵ بیلیارد ریال رسید

در دی ماه سال 95:

کل دارایی های سیستم بانکی در دی ماه سال 95، 25 بیلیارد ریال گزارش شده است که 23 درصد دارایی های بانک ها مربوط به دارایی های خارجی، 8 درصد مربوط به بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، 35 درصد مربوط به بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، 34 درصد مربوط به سایر دارایی ها بوده است.

پایگاه خبری بانکداری الکترونیک– بر اساس گزارشات بانک مرکزی، از مجموع دارایی های سیستم بانکی، 5 بیلیارد و ششصد و شصت و سه هزار میلیارد ریال مربوط به دارایی های خارجی، 2 بیلیارد و هشتاد و شش هزار میلیارد ریال مربوط به بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، 8 بیلیارد و هفتصد و هشتاد و دو هزار میلیارد ریال مربوط به بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی و 8 بیلیارد و ششصد و شصت و دو هزار میلیارد ریال مربوط به سایر دارایی ها بوده است.

 

بدهی های بخش غیردولتی به سیستم بانکی در طی 10 ماه ابتدای سال 95، با میانگین رشد ماهانه 1/79 درصد، روند رو به رشد داشته است. طوری که از 7 بیلیارد و سیصد و پنجاه و هشت هزار میلیارد ریال در فروردین ماه (رشد منفی 0/05 درصد نسبت به اسفند 94) به 8 بیلیارد و هفتصد و هشتاد و دو هزار میلیارد ریال در دی ماه (رشد 1/08 درصد نسبت به آذر ماه) افزایش یافته است (نمودار 1).

 

بر اساس نمودار 1، سایر دارایی های سیستم بانکی از 6 بیلیارد ریال در فروردین ماه (رشد منفی 14/51 درصد نسبت به اسفند 94) به 7 بیلیارد ریال در مرداد ماه (رشد 3/26 درصد نسبت به شهریور ماه) افزایش یافته اما در شهریور ماه رشد منفی 0/65 درصدی را تجربه کرده است. مجدداً از مهر ماه تا دی ماه با میانگین رشد ماهانه 3/91 درصدی، روند رو به رشدی را سپری کرده است.

 

بیشترین مقدار دارایی های خارجی بانک ها، در مهر ماه با 5 بیلیارد و هفتصد و شصت و یک هزار میلیارد ریال و کمترین مقدار آن در آذر ماه با 5 بیلیارد و ششصد و صد و چهار هزار میلیارد ریال گزارش شده است. در طی 10 ماه ابتدای سال 95، میانگین رشد ماهانه دارایی های خارجی منفی 0/27 درصد بوده است (نمودار 1).

 

 

 

با توجه به نمودار 2، میانگین رشد ماهانه بدهی های بخش دولتی به سیستم بانکی در طی 10 ماه سال 95، 1/86 درصد بوده و به 2 بیلیارد و هشتاد و شش هزار میلیارد ریال در دی ماه رسیده است.

از مجموع بدهی بخش دولتی به بانک ها، یک بیلیارد و هفتصد و نود و دو هزار میلیارد ریال مربوط به دولت و 295 هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت ها و موسسات دولتی بوده است. در طی 10 ماه ابتدای سال 95، میانگین رشد ماهانه بدهی دولت به سیستم بانکی 2/27 درصد و بدهی شرکت ها و موسسات دولتی منفی 0/22 درصد بوده و روند تقریباً ثابتی را سپری کرده است (نمودار 2).

 

 

 

کل دارایی های سیستم بانکی کشور در طی 10 ماه ابتدای سال 95

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

61  −    =  56