روند اثر تسعیر ارز در صورت های مالی بانک ها/ بخش دوم

دوپینگ ارزی

وضعیت درآمدهای بانک ها به لحاظ درآمدهای غیرمشاع در سال 97 بهبود یافته که بخش عمده این بهبود مدیون افزایش درآمدهای ارزی و افزایش قیمت ارز در بازار بوده که تکرار آن در سال 98 بعید به نظر می رسد. لذا افزایش سود یا کاهش زیان بانک ها به هیچ وجه عملیاتی نبوده و بهبودی به لحاظ عملیاتی در وضعیت آنها پدید نیامده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، بررسی ها نشان می دهد در سال 97، در میان بانک ها در حوزه درآمدها و هزینه های غیرمشاع ( و بدون در نظر گرفتن درآمدها و هزینه های مشاع) از میان بانک های مورد بررسی بانک های ملت، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان و گردشگری سودده بوده و در سایر بانک ها هزینه ها بیشتر از درآمدها بوده اند.

همچنین بر اساس بررسی ها به جز بانک دی، پست بانک ایران و موسسه مالی و اعتباری ملل سایر بانک های مورد بررسی موفق شده اند در سال 97 درآمدهای غیرمشاع خود را نسبت به سال 96 افزایش دهند که در این میان رشد 8 برابری درآمدهای غیرمشاع بانک گردشگری قابل توجه است.


در ادامه این گزارش عملکرد هریک از بانک ها در حوزه درآمدها و هزینه های غیرمشاع به تفکیک هر بانک مورد بررسی قرار می گیرد.

بانک تجارت: این بانک به هم لحاظ جمع درآمدهای غیرمشاع رتبه دوم و از حیث هزینه غیرمشاع رتبه سوم را در بین بانک های مورد بررسی به خود اختصاص داده است. رشد 133 درصدی درآمدهای غیرمشاع بانک تجارت موجب شده این بانک یکی از بهترین عملکرد ها را از این حیث در سیستم بانکداری کشور به ثبت رساند. سود حاصل از مبادلات ارزی با رشد حدود 4 برابری نسبت به سال قبل و کسب سهم حدود 35 درصدی از کل درآمدهای غیرمشاع بیشترین تاثیر را در رشد این سودآوری داشت. در نقطه مقابل هزینه های غیرمشاع بانک در سال 97 نسبت به سال 96 تنها با رشد 28 درصدی روبرو شده و موجبات رشد قابل توجه کاهش زیان این بانک را فراهم آورده است. هزینه کارکنان با سهم حدود 40 درصد بیشترین سهم را در هزینه های بانک دارد. بررسی ها نشان می دهد این قلم هزینه ای نسبت به سال 96 حدود 20 درصد رشد داشته که با توجه به تورم سال 97، رشدی قابل قبول به شمار می رود.

بانک دی: بانک دی در سال 97 و مقایسه آن با سال 96 یکی از ضعیف ترین عملکرد ها را در بین بانک ها به نمایش گذاشته است. بررسی ها نشان می دهد درآمدهای غیرمشاع این بانک در سال 97 نسبت به سال قبل از آن حدود 41 درصد کاهش یافته است. بخش عمده این به کاهش درآمد فروش دارایی های ثابت بر می گردد. خالص درآمدهای ناشی از کارمزد ها با سهم حدود بیش از 70 درصدی بیشترین سهم را از درآمد ها دارد. نکته حائز اهمیت دیگر آن که بانک دی در سال 97 همچون سال 96 نتوانسته هیچ درآمدی از محل سود و وجه التزام غیرمشاع کسب نماید. در بخش هزینه ها نیز رشد دو برابری هزینه ها پرده دیگری از عملکرد ضعیف بانک دی به نمایش می گذارد که رشد حدود 70 درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول یکی از مهم ترین دلایل آن است. در سال 97 هزینه مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های مالی هر کدام با سهم حدود 40 درصدی بیشترین هزینه را برای بانک دی به همراه داشته اند.

بانک صادرات: این بانک با اختلاف اندک نسبت به بانک تجارت رتبه سوم را از حیث کسب درآمدهای مشاع در سال 97 در میان بانک های مورد بررسی به خود اختصاص داده است. بنا بر صورت های مالی، جمع درآمدهای غیرمشاع بانک صادرات در سال 97 نسبت به سال 96 با رشد 38 درصدی همراه شده که رشد 36 درصدی سود و وجه التزام فعالیت های غیرمشاع و جهش 76 درآمد ناشی از مبادلات ارزی مهم ترین دلایل آن بوده اند. در این سال سود و وجه التزام ناشی از فعالیت های غیرمشاع با حدود 43 درصد، مهم ترین منبع درآمدی بانک صادرات بوده است. اما در بخش هزینه ها، هرچند جمع هزینه های این بانک نسبت به سال 96 تنها 17 درصد رشد کرده (که نسبت به نرخ رشد هزینه بسیاری از بانک ها کمتر است) اما این بانک به لحاظ ریالی پر هزینه ترین بانک در میان بانک های مورد بررسی به شمار می رود. هزینه های پرسنلی با سهم حدود 43 درصدی مهم ترین محل تحمل هزینه در بانک صادرات به شمار می رود. هر چند نرخ رشد 21 درصدی این هزینه ها، نشان می دهد مدیریت تلاش هایی در جهت مهار روند رشدی آن انجام داده است. افزایش حدود 64 درصدی  هزینه مطالبات مشکوک الوصول و کاهش حدود 12 درصدی هزینه های مالی از دیگر تحولات مهم در هزینه های بانک صادرات در سال 97 است.

بانک انصار: آمارهای منتشر شده از این بانک در آستانه ادغام، نیز نشان از عملکرد قابل قبول آن در سال 97 دارد. بر این اساس جمع درآمدهای غیرمشاع بانک انصار در این سال نسبت به سال 96 با رشد حدود 51 درصدی همراه شده است. حدود نیمی از درآمدهای غیرمشاع این بانک در قالب سایر درآمدها منعکس شده که بخش عمده ای از آن به فروش وثایق تملیکی بانک مربوط می شود. در بخش هزینه ها، جمع هزینه های بانک نسبت به سال قبل با رشد حدود 41 درصدی همراه شده است. در این حوزه نیز هزینه کارکنان و هزینه های اجرایی بیشترین سهم را دارند که درصد رشد آنها نسبت به رشد تورم چشمگیر به نظر می رسد. نکته جالب دیگر در بخش هزینه های بانک عدم شناسایی هزینه مالی در سال 97 است.

بانک ملت: بیشترین درآمد غیرمشاع به لحاظ ریالی در میان بانک های مورد بررسی به بانک ملت تعلق دارد. بررسی ها نشان می دهد جمع درآمدهای غیرمشاع این بانک در سال 97 نسبت به سال 96 با رشد حدود 124 درصدی همراه شده که در آن رشد 212 درآمدهای بانک از محل تبادلات ارزی بسیار حائز اهمیت بوده است. بررسی ها نشان می دهد که حدود 67 درصد از درآمدهای غیرمشاع بانک در سال 97 به این حساب درآمدی اختصاص داشته که بیشترین سهم در میان تمامی بانک هاست. به لحاظ هزینه، در میان بانک های مورد بررسی، بانک ملت پس از بانک صادرات رتبه دوم را در اختیار دارد. بر طبق صورت های مالی، جمع هزینه های بانک ملت در سال 97 نسبت به سال قبل از آن تنها با رشد 6 درصدی همراه شده که کاهش حدود 12 درصدی هزینه های مالی و افت 3 درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول مهم ترین دلایل آن است. رشد تنها 18 درصدی هزینه کارکنان و افزایش 19 درصدی سایر هزینه های اجرایی از دیگر عوامل مهار رشد هزینه ها در این بانک است.

بانک پارسیان: عملکرد بانک پارسیان نیز در حوزه درآمدهای غیرمشاع قابل قبول بوده است. جمع درآمدهای این بانک در سال 97، حدود 142 درصد رشد داشته که یکی از بهترین عملکرد ها در میان بانک های مورد بررسی است. در این بانک نیز همچون بانک ملت سهم درآمدهای مربوط به مبادلات ارزی با سهم حدود 65 درصدی سهم به سزایی داشته است. این قلم درآمدی در سال 97 نسبت به سال 96 رشد 170 درصدی را در پی داشته است. وجه دیگر عملکرد موفق بانک پارسیان کاهش حدود 13 درصدی هزینه ها نسبت به سال قبل است. هرچند هزینه کارکنان و هزینه های اجرایی که بخش قابل توجهی از هزینه ها متعلق به آنهاست در سال 97 رشد داشته اند اما کاهش حدود 70 درصد هزینه مطالبات مشکوک الوصول باعث شده جمع هزینه های این بانک در سال 97 کاهش یابد.

بانک ایران زمین: بنا بر صورت های مالی حسابرسی نشده بانک ایران زمین، جمع درآمدهای غیرمشاع این بانک در سال 97 نسبت به سال قبل از آن با رشد حدود 15 درصدی همراه شده است. بررسی ها نشان می دهد بیش از 90 درصد درآمدهای غیرمشاع کسب شده به فروش زمین های تملیک شده از محل وثایق مربوط و تنها بخش کوچکی از آن به درآمد کارمزد باز می گردد. نکته جالب آن که این بانک از محل سود و وجه التزام فعالیت های غیرمشاع و همچنین تبادلات ارزی خود هیج درآمدی نداشته است. در نقطه مقابل، جمع هزینه های این بانک در سال 97 نسبت به سال 96 با رشد حدود 170 درصدی همراه شده که رشد بیش از 4 برابری هزینه های مالی نقش مهمی در آن داشته است. سهم این قلم هزینه ای در جمع هزینه های این بانک حدود به حدود سه چهارم رسیده است. به همین دلیل کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول و هزینه کارمزد تحت الشعاع قرار گرفته و کمرنگ شده است.

بانک اقتصاد نوین: عملکرد بانک اقتصاد نوین در حوزه درآمدها و هزینه های غیرمشاع در سال 97 نسبت به سال قبل از آن تغییر چندانی نداشته به گونه ای که در این سال جمع درآمدهای غیرمشاع و هزینه های این بانک به ترتیب با رشد حدود 14 درصدی و صعود 7 درصدی همراه شده است. در این بانک نیز درآمد حاصل از مبادلات ارزی با حدود 35 درصد مهم ترین منبع درآمدی غیرمشاع این بانک بوده است. درآمد بانک از این محل در سال 97 نسبت به سال قبل از آن حدود 35 درصد رشد کرده است. سود و وجه التزام غیرمشاع شرکت نیز حدود 50 درصد رشد کرده است. با این وجود کاهش 54 درصد سایر درآمدها، باعث شد رشد میزان این درآمدها چندان به چشم نیاید. در بخش هزینه ها نیز هر چند بانک موفق به کاهش 27 درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول خود در سال 97 شده اما رشد سایر هزینه ها موجب شد در مجموع هزینه ها نسبت به سال قبل افزایش یابد.

بانک پاسارگاد: این بانک نیز یکی از متعادل ترین سبدهای درآمدی و هزینه ای را در بین بانک های کشور دارد. بر اساس صورت های مالی سال 97، جمع درآمدها و هزینه های غیرمشاع این بانک نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با رشد 28 و 23 درصدی همراه شده است. هرچند تبادلات ارزی با حدود 42 درصد مهمترین منبع درآمدی غیرمشاع بانک پاسارگاد بوده اما سایر اقلام درآمدی نیز با رشد قابل توجه همراه شده اند. در بخش هزینه ها نیز سهم حدود 47 درصدی هزینه های مشکوک الوصول از کل هزینه ها و رشد 42 درصدی هزینه های مالی قابل توجه است.

 

ادامه دارد…

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  1  =  8