vtm

مطالب مرتبط با VTM

خودپرداز یا کارت‌خوان؟

استقبال از پرداخت الکترونیک صنعت خودپرداز را زیان ده کرد

بازدید اعضای کمیسیون معاملات و کمیته فنی بازرگانی بانک ملی از کارخانه فرادیس البرز

VTM بیش از 95 درصد سرویسهای شعبه ارائه می دهد

  1. 1