علی سیفی

مطالب مرتبط با علی سیفی

در گفتگو با علی سیفی، معاون نرم افزار شرکت خدمات انفورماتیک مطرح شد:

شبکه پرداخت در فاز اول مهاجرت به EMV

  1. 1