مطالب مرتبط با شیفت الگو

نگاهی به عملکرد نه چندان مطلوب ده ساله صنعت بیمه در کنترل ریسک

تغییرات قابل توجه الگوی حق بیمه تولیدی و پرداخت خسارت در ده سال اخیر

  1. 1