مطالب مرتبط با خصوصی سازی

گزارش عملكرد سازمان خصوصي سازی و مهم‌ترین دستاوردهای حاصله در شش سالۀ دولت‌های یازدهم و دوازدهم

مشاور سازمان خصوصی‌سازی:

اتهامی که به آقای پورحسینی وارد شده،‌ سازمانی است نه شخصی

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9