سه مسئولیت واگذارنده

حسین عابدی

بانک مرکزی قبل از انکه بانکها دستورالعمل نهاد ناظر را در خصوص اجتناب از شرکت داری و واگذاری شرکتهای تحت مالکیت خویش را اجرا کنند نهاد ناظر خود در این کار پیش قدم شد. این کار عزم جدی بانک مرکزی را ا در واگذاری وظایف غیر حاکمیتی نشان می دهد و اینکه به این باور رسیده است که برای اجرای بهینه امر نظارت باید هر گونه امر اجرایی را به بخش مربوطه واگذار کند.

در عین حال چند نکته در این میان قابل ذکر است:در هر واگذاری سه مسئولیت بردوش واگذارنده است: مسئولیت قبل از واگذاری،مسئولیت هنگام واگذاری و مسئولیت بعد از واگذاری


واگذارنده قبل این که سهامی را واگذار کند باید به آینده شرکت بعد از واگذاری نیز اندیشیده باشد.طبیعی است که شرکت واگذار شده بعد از واگذاری اعتبار بزرکی بنام برند بانک مرکزی را در جمع سرمایه های شرکت را در اختیار ندارد بر این اساس باید کلیه اصلاحات ساختاری لازم به گونه ای که شرکت واگذار شده با چابکی بعد از واگذاری به بخش  خصوصی به حیاط خود ادامه دهد ضروری است.به  تعبیر دیگر در یک شرایط متعارف سود آوری شرکت تضمین شده باشد.به نظر می رسد در برحی از این شرکتها  که تا کنون واگذار شده به این مهم کمی کم توجهی شده است.


مسئولیت هنگام واگذاری نیز بر دوش واگذارنده از اهمیت زیادی برخوردار است.واگذارنده باید سهام را به کسی واگذار کند که بر وظایف ذاتی شرکت باور و همچنین شرایط لازم برای خرید سهام داشته باشد.اگر چه سهام شرکت های زیرمجموعه  بانک مرکزی از طریق بورس واگذار می شود اما  به نظر می رسد این بانک  به عنوان ارائه دهنده الگوی حاکمیت شرکتی رعایت حداقلی از این اصول را برای خریداران سهام الزام  کند.


مسئولیت بعد از واگذارنده نیز دارای اهمیت است:در راستای تضمین حیاط شرکت در مسیر وظایف ذاتی خود بانک مرکزی باید هر گونه عزل و نصب از سوی سهامداران جدید را مشروط به تایید از سوی نهاد ناظر کند. همچنین راه را برای سهامدار ببندد که بجای اجرای وظایف سهامداری به دخالت در امور شرکت مبادرت کنند یا ترکیب هیات مدیره را به گونه ای برگزیند که این فرد یا افراد توان استقلال و اجرای رای داشته باشند.


در هر حال باید به یک مسئله مهم دیگر هم توجه کرد.یکی از مهمترین ابعاد واکذاری سهام غیر حاکمیتی  آن است که زمینه رقابت برابر برای بخش خصوصی فراهم می شود.طبیعی است اعتباری که هر شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی از برند این بانک می گیرد اینده بدون ریسک را تضمینمی بخشد. در نتیجه شرکتهای دیگر فعال که از این برند سودی نمی برند طبعا یک رقابت نابرابر را تجربه می کنند.


خبر پیشنهادی
گزارش عملکرد 9 ماهه شرکت‌های PSP؛

دوران ولخرجی شرکت‌های پرداخت در حال اتمام است


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی