شرایط پرداخت وام‌ تعمیر مسکن

بانک مسکن در صورت سپرده‌گذاری اقدام به ارائه تسهیلات جعاله برای تعمیر مسکن می کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از باشگاه خبرنگاران این تسهیلات در موارد زیر ارائه می شود:

تسهیلات جعاله بانک مسکن
الف) جعاله با سپرده
تعریف: جعاله عبارتست از التزام شخص (جاعل) به ادای اجرت معلوم (جعل) در مقابل عملی طبق قرارداد . طرفی که عمل را انجام می دهد عامل نامیده می شود.
با توجه به تعریف فوق در اعطای تسهیلات برای تعمیر مسکن یا تکمیل مسکن ، بانک بعنوان عامل به گیرنده تسهیلات بعنوان جاعل مبادرت به پرداخت جعاله می نماید و جاعل قسمت عمده ای از عملیات موضوع قرارداد را به نمایندگی از سوی عامل ( بانک) برعهده می گیرد.
بانک مسکن به منظور تعمیر یا تکمیل واحدهای مسکونی اقدام به پرداخت تسهیلات جعاله برای موارد زیر می نماید.

جعاله تعمیر: حفریا ترمیم چاه ، سرویس حمام و آشپزخانه ودستشویی ، ترمیم یا آسفالت پشت بام ،کاشیکاری،جابجایی درب ها وپنجره ها، لوله کشی ،سیستم گرمایش وسرمایش، تعمیرات جزیی داخل ساختمان ،رنگ ونقاشی، خریدانشعاب آب وبرق ولوله کشی آب وگاز وترمیم سیم کشی معیوب ساختمان
جعاله تکمیل: حیاط سازی ، نرده کشی ، کاشیکاری ، موزاییک کاری ، لوله کشی گاز وآب ، نصب تاسیسات سرمایش وگرمایش ،کابینت گذاری ، تکمیل زیرزمین ، حفرچاه، نصب موکت ، پارکت ، سرامیک وتغییرات داخلی ساختمان
سقف تسهیلات اعطایی با سپرده: 50 میلیون ریال
نرخ سود: نرخ سود تسهیلات جعاله بامدت بازپرداخت حداکثر تا 2 سال: 14درصد
نرخ سود تسهیلات جعاله بامدت زمان بازپرداخت بیش از 2 سال:15 درصد(درصورت سپرده گذاری بیش از یکسال یک درصد تخفیف نرخ سود در نظر گرفته می شود)
مدت بازپرداخت: حداکثر 6 سال

 

تسهیلات

 

سقف تسهیلات

حداقل مدت انتظار

ضرایب برابری

حداکثر ضریب برابری

نرخ سود

حداکثر مدت بازپرداخت

 

مدت بازپرداخت حداکثر2 سال

مدت بازپرداخت بیش از 2 سال

جعاله باسپرده

50 میلیون ریال

6 ماه

6 ماه یک برابر

7/5

14%

15%

6 سال

نحوه پرداخت تسهیلات جعاله: در حال حاضر تسهیلات جعاله در یک نوبت پرداخت می شود . مدت انجام تعهد: یکماه است و تسهیلات گیرنده یک ماه بعد از انعقاد قرار جعاله ملزم به پرداخت اولین قسط می باشد.

انواع وثایق:
الف- در قبال تنظیم قرارداد داخلی صرفا بر روی پلاکهای مورد ترهین بانک: (از بابت تسهیلات فروش اقساطی خرید ویا فروش اقساطی)
*میزان وثیقه دریافتی: به میزان مجموع اصل و سود تسهیلات
*ضمانت دریافتی: ضمانت دو نفر کارمند دولت یا کسبه دارای پروانه کسب معتبر و امضای تسهیلات گیرنده و ضامنین در ذیل قرارداد داخلی(ترجیحا گواهی اشتغال بکار یا جواز کسب معتبر از تسهیلات گیرنده و ضامنین اخذ گردد.)
توضیح: در تسهیلات توام در توثیق وثیقه غیر منقول ضمن تنظیم دو فقره قرارداد داخلی،صرفا یک فقره قرارداد رهنی تنظیم می شود.
ب- در قبال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یا سپرده کوتاه مدت ویژه:
* میزان وثیقه دریافتی: 110 درصد مجموع اصل وسود
* ضمانت دریافتی: نیازی نیست
ج - در قبال ترهین ششدانگ وثیقه غیر منقول یا مازاد آن
* میزان وثیقه دریافتی: به میزان مجموع اصل وسود
* ضمانت دریافتی: اخذ درآمد ابرازی متقاضی
د- درقبال سپرده کوتاه مدت و حسابهای صندوق پس انداز مسکن،جوانان،صندوق ساخت ، ممتاز:
* میزان وثایق دریافتی: 110 درصد مجموع اصل و سود تسهیلات
* ضمانت دریافتی: نیازی نیست
و- پرداخت تسهیلات تا سقف 50 میلیون ریال به کارکنان دولت،با تنظیم قرارداد داخلی و ضمانت دو نفر کارمند دولت و اخذ گواهی درآمد و تعهد نامه سازمان متبوعه کارمند مبنی بر کسر اقساط ازحقوق تسهیلات گیرنده در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط توسط تسهیلات گیرنده بر روی واحدهایی که در رهن بانک قرار ندارند.

پرد اخت تسهیلات مجدد :
1- پرد اخت تسهیلات مجدد جعاله با سپرده وبدون سپرد بدون محدودیت زمانی وبا واریز مانده بدهی جعاله قبلی بلامانع است.
2- پردا خت تسهیلات جعاله به متقاضیانی که از تسهیلات جعاله تعمیر سایربانک ها استفاده نموده اند : در صورت تسویه تسهیلات دریافتی طبق ضوابط ومقررات، بدون مانع است .
3- پرداخت مابه التفاوت تسهیلات جعاله ( اعم از با سپرده یا بدون سپرده یا توام) به آن دسته از متقاضیانی که قبلا از تسهیلات جعاله این بانک یا سایر بانکها بر روی پلاک مورد معرفی استفاده نموده اند بلامانع می باشد.

ارزیابی ملک مورد جعاله:
1- نظارت مستمر برحسن انجام کار و بازرسی فنی از ملک در طول مدت انجام تعهد وهمچنین پس از انجام دوران تعهد نیزطبق قرارداد منعقد شده برعهده بانک است.
2- کارمزد ارزیابی تسهیلات مقطوع 000/200 ریال می باشد.
مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات جعاله با سپرده :

وثیقه ملکی :
1- فرم تکمیل شده درخواست تسهیلات ( میزان تسهیلات متعلقه براساس آخرین ضوابط و مقررات حساب صندوق پس انداز مسکن محاسبه و در فرم درج می گردد. ) و صورت برآورد هزینه ساختمان همراه با کروکی و آدرس در ظهر آن .
2- اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
3- اصل و فتوکپی سند مالکیت
4- گواهی درآمد متقاضی
5- رسید مبلغ پرداختی جهت علی الحساب ارزیابی
6- اصل و فتوکپی پایانکار ساختمانی درصورتی که همراه با تغییرات مورد نظر اضافات و تغییرات اساسی در ساختمان به عمل آید.
ب) جعاله از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
سقف‌تسهیلات اعطایی از محل اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات‌مسکن: 50 میلیون ریال

نرخ سود:
نرخ سود تسهیلات جعاله بامدت بازپرداخت حداکثر تا 2 سال: 14درصد
نرخ سود تسهیلات جعاله بامدت زمان بازپرداخت بیش از 2 سال:15درصد
مدت بازپرداخت :حداکثر 5 سال

تسهیلات

 

سقف تسهیلات

نرخ سود

حداکثر مدت بازپرداخت

 

مدت بازپرداخت حداکثر2 سال

مدت بازپرداخت بیش از 2 سال

جعاله

50 میلیون ریال

14%

15%

5 سال


نحوه پرداخت تسهیلات جعاله : در حال حاضر تسهیلات جعاله در یک نوبت پرداخت می شود .
مدت انجام تعهد: یکماه است و تسهیلات گیرنده یک ماه بعد از انعقاد قرار جعاله ملزم به پرداخت اولین قسط می باشد.

وثـــائـــق:
نکته: وثائق قابل قبول جهت تسهیلات 20 میلیون ریالی شامل انواع وثائق قابل قبول وفق ضوابط
جهت دریافت تسهیلات تا سقف 50 میلیون ریال وثائق قابل قبول:
1- کارکنان دولت در قبال انواع وثائق قابل قبول وفق ضوابط و مقررات جاری
2- متقاضیانی که اسناد مالکیت ملک مورد معرفی آنها (پلاک مورد تعمیر)در رهن بانک باشد به اعتبار سند مالکیت مذکور و در قبال سفته
3- سایر متقاضیان در قبال ترهین وثیقه غیرمنقول پلاک مورد تعمیر

انـواع وثـایق قابل قــبول:
الف- در قبال سفته:
*میزان وثیقه دریافتی: 120 درصد مجموع اصل و سود
*ضمانت دریافتی: ضمانت یک نفر ضامن معتبر و مورد تایید شعبه(ترجیحا کارمند دولت یا کسبه دارای پروانه کسب معتبر)

ب- در قبال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یا سپرده کوتاه مدت ویژه:
* میزان وثیقه دریافتی: 110 درصد مجموع اصل وسود
* ضمانت دریافتی: نیازی نیست .

ج - در قبال ترهین ششدانگ وثیقه غیر منقول یا مازاد آن:
* میزان وثیقه دریافتی: به میزان مجموع اصل وسود
* ضمانت دریافتی: اخذ درآمد ابرازی متقاضی

د- درقبال سپرده کوتاه مدت و حسابهای صندوق پس انداز مسکن،جوانان،صندوق ساخت ، ممتاز:
* میزان وثایق دریافتی: 110 درصد مجموع اصل و سود تسهیلات
* ضمانت دریافتی: نیازی نیست

کارکنان دولت(شاغل و بازنشسته)
و- در قبال تنظیم قرارداد داخلی صرفا بر روی پلاکهای مورد ترهین بانک:(از بابت تسهیلات فروش اقساطی خرید ویا فروش اقساطی)
*میزان وثیقه دریافتی: به میزان مجموع اصل و سود تسهیلات
*ضمانت دریافتی: ضمانت دو نفر کارمند دولت یا کسبه دارای پروانه کسب معتبر و امضای تسهیلات گیرنده و ضامنین در ذیل قرارداد داخلی(ترجیحا گواهی اشتغال بکار یا جواز کسب معتبر از تسهیلات گیرنده و ضامنین اخذ گردد.)

پرداخت تسهیلات مجدد :
1- پرد اخت تسهیلات مجدد جعاله با سپرده وبدون سپرد بدون محدودیت زمانی وبا واریز مانده بدهی جعاله قبلی بلامانع است
2- پردا خت تسهیلات جعاله به متقاضیانی که از تسهیلات جعاله تعمیر سایربانک ها استفاده نموده اند در صورت تسویه تسهیلات دریافتی طبق ضوابط ومقررات، بدون مانع است .
3- پرداخت مابه التفاوت تسهیلات جعاله ( اعم از با سپرده یا بدون سپرده یا توام) به آن دسته از متقاضیانی که قبلا از تسهیلات جعاله این بانک یا سایر بانکها بر روی پلاک مورد معرفی استفاده نموده اند بلامانع می باشد.

ارزیابی ملک مورد جعاله :
1- نظارت مستمر برحسن انجام کار و بازرسی فنی از ملک در طول مدت انجام تعهد وهمچنین پس از انجام دوران تعهد نیزطبق قرارداد منعقد شده برعهده بانک است.
2- کارمزد ارزیابی تسهیلات حداکثر 000/200 ریال می باشد.
خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن:
متقاضیان استفاده از تسهیلات فوق می توانند اوراق گواهی حق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن را ازطریق شعب کارگزاری خریداری نمایند .
نکته:نقل و انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره از تاریخ 15/7/1389 و به بعد از طریق شرکت فرابورس ایران صورت می پذیرد.
جهت کسب اطلاع از کارگزاریهای فرابورس می توانید به سایت www.irfarabourse.com مراجعه فرمایید.

مدارک لازم :
1- اصل وکپی پایان کار(برای کسانی که ملک انان در رهن بانک نمی باشد)
2- افتتاح حساب قرض الحسنه
3-اصل وکپی شناسنامه متقاضی
4- اصل و کپی سند مالکیت
5- گواهی درآمد متقاضی
6- در صورتی که متقاضی قبلاً از تسهیلات با سپرده این بانک جهت خرید واحد مسکونی استفاده نموده باشد و بخواهد از تسهیلات جعاله بدون وثیقه ملکی در قبال سفته تا سقف تعیین شده استفاده نماید. علاوه بر مدارک فوق حضور یک نفر ضامن معتبر با ارائه گواهی اشتغال به کار و اصل و کپی شناسنامه در صورتی که ضامن کارمند یک سازمان دولتی باشد و یا جواز کسب در صورتیکه ضامن کاسب کار باشد الزامی است.

مشخصات واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات بانک
سقف تسهیلات پرداختی: از 100 تا 200میلیون ریالی
در صورتیکه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی ملک مورد نظر بیش از 15 سال سپری نشده باشد،سقف تسهیلات اکتسابی از محل صندوق پس انداز مسکن و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن قابل پرداخت می باشد.لیکن در صورتیکه از تاریخ صدور پروانه ساختمان بیش از 15 سال و حداکثر تا 20سال سپری شده باشد ، سقف تسهیلات پرداختی به شرح جدول محاسبه می گردد.

جدول سقف تسهیلات پرداختی

 

سال ساخت
خبر پیشنهادی
گفت وگو با فعالان فناوری بانکی درباره تحول دیحیتال در 2020

بانک ها در سینه کش تردید/ IT اهلی شد(بخش اول)

مدیرعامل بانک ملت در گفت و گو با بانکداری آینده عنوان کرد؛

رویکرد دیجیتالی شدن، کارزار آینده بانکداران/ راه طولانی


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی