پایگاه خبری بانکداری الکترونیکپایگاه خبری بانکداری الکترونیک
  

۱۲:۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۳۰کد خبر: 36653
سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای از مسافران عازم به خارج کشور خواست عوارض خروج از کشور را در بانک ملی ایران بپردازند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  در راستای تسهیل پرداخت عوارض خروج از کشور و جلوگیری از ازدحام و اتلاف وقت مسافران در مبادی خروجی، پرداخت عوارض خروج از کشور با ارائه شماره ملی مسافران در کلیه شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور امکان‌پذیر شد.


بنابراین شایسته است، مسافران محترم و یا دست‌اندرکاران امور سیاحتی و زیارتی به منظور صرفه‌جویی در زمان و جلوگیری از بروز هر گونه مشکلات احتمالی از جمله استرداد وجوه، قبل از ورود به مبادی خروجی، نسبت به پرداخت عوارض خروج از کشور به نام مسافر به شماره حساب 2110100250009 تحت عنوان اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران اقدام نمایند.


بازگشت به ابتدای صفحه
برچسب‌ها:عوارض خروج از کشور، اسامی مسافران خروجی از کشور، عوارض خروجی سال ۹۲، عوارض خروج ازکشور، پرداخت عوارض خروج از کشور، عوارض خروجی بانک ملی، عوارض بانک ملی، شعب عوارض خروج، عوارض خروج از کشور بانک ملی، شعب پرداخت عوارض خروج از کشور، بانک ملی عوارض خروج، پرداخت عوارض خروجی، شماره عوارض خروج از کشور، نرخ عوارض خروج از کشور، عوارض خروج از کشور بانک، تعرفه خروج از کشور در بانک ملی، تغییر نرخ عوارض خروجی، پرداخت وارض خروج از کشور، عواقب خروج پول از بانک، عوارض خروج از کشور در، شماره حساب عوارض خروج از کشور، پرداخت اینترنتی خروجی، عوارض خروجی از کشور، عوارض خروج از ایران، مبلغ عوارض خروج از کشور، شعب پرداخت عوارض خروج ازکشور، هزینه خروجی از کشورهای زیارتی، بانک ملی عوارض خروج از کشور، هزینه عوارض خروج از کشور، عوارض خروج، عوارض خروج از کشور؟، پرداخت خروجی بانک ملی، عوارض خروج از کشور مبلغ، خروج از کشور، وارض خروج، بانک مرکزی عوارض خروج، قیمت عوارض خروج از کشور زیارتی، عوارض خورج ازکشور، عوارض حروج از ایران، شماره حساب خروجی بانک ملی، نرخ عوارض خارج از کشور، واریز پول برای خروج از کشور، عوارض خروج ۹۲، قیمت عوارض خروج از کشور، عوارض خروج از کشور ایران، مبلغ خروجی از کشور، نرخ خروجی از کشور، عوارض خروجی، عوارض خروج از کشور مسافران، عواض خروج ازکشور، مبلغ خروج از کشور سیاحتی، مبلغ عوارض خروج از کشور 91، عوارض خروجی مبلغ و شماره حساب، وارض خروج از کشور، عوارض خروج از گشور، نحوه پرداخت عوارض خروج از کشور، نحوه پرداخت عوارض خروجی، مبلغ عوارض خروج از، میزان هزینه عوارض خروج از کشور، عوارض خوروج از کشور، قیمت خروجی خارج از کشور، شماره حساب خروج از کشور، قیمت نرخ خروج از کشور زیارتی، خروچی مبلغ پرداخت، شماره حساب واریز خروجی، مبلغ خروجی خارج ازکشور، بانک ملی عوارض، مبلغپرداخت عوارض خروجی مسافر، هزینه عوارض خروخ ار کشور، مبلغ پرداخت خروج از کشور، شماره حساب عوارض خروجی از کشور، عوارضخروج از کشور، مبلغ خروجی خارج از کشور، حساب بانکملی خروجی، نرخ خروجی مسافر، عوارض خروج از کشور 91، بانک ملی خروجی، حساب عوارض خروج، شماره حساب پرداخت خروج از کشور، هزینه خروجی خارج از کشور، نحوه پرداخت عوارض خروج، مسافر مقدار عوارض خروج، قیمت طلا وارض، نحوه پرداخت خروجی، عوارض خروج کشور، واریزعوارض خروج تزکشور، شماره حساب بانک ملی عوارض خروج، قیمت سکه وارض، پرداخت عوارض خروج ازکشور، شماره حساب جهت خروج از کشور، شماره حساب عوارض خروجی، پرداخت عوارض خروج، نرخ عوارض خروجی، مبلغ خروجی بانک ملی، پردات اینترنتی عوارض خروجی، پرداخت خروجی در کدام بانک؟، حساب بانک عوارض خروج از کشور، ع8وارض خروج از کشور، بانک ملی، نرخ خروجی خروج از کشور، خروجی بانک کشور، عواض خروج از کشور، هزینهعوارض خروج از کشور، میزان عوارض خروجی مسافر، عوارش خروج از ایران، پرداخت خروجی خروج از کشور، هزینه عوارض خروج و شماره حساب، هزینه خروجی از کشور، پرداخت خروجی از کشور، قیمت خروجی از ایران، عوارض خروج از کشور شماره حساب، عوارض خروج از کشورچ، حساب عوارض خروجى، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺧﺎﺭﺟ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ، پرداخت خروج از کشور، مبلغ پرداخت عوارض خروج از کشور، چگونگی پرداخت خروجی بانک ملی، مبلغ پرداخت خروجی، شماره حساب عوارض خروج کشور، مبلغ عوارض خروجی، میزان عوارض خروج از کشور، مبلغ عوارض خروچ، تعرفه عوارض خروج از کشور، مبلغ عوارض خروج از کشور مسافر، عوارض خروجی مسافر، نحوه پرداخت خروجی از کشور، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺧﺮﻭﺝ ﻛﺸﻮﺭ، پرداخت خروجی، چگونگی پرداخت عوارض خروج، عوارص خروج از کشور، پرداخت الکترونیکی عوارض خروجی، هزینه و شماره حساب عوارض خروج، شماره حساب واریز عوارض خروج، مبلغ خروجی و شماره حساب، نحوه پرداخت خروجی مسافر، قیمت عوارض خارج از کشور، عوارض خارج شدن از کشور، عوارض خروچ از کشور، عوارض خروج بانک ملی، عوارض خروج آز کشور، پرداخت هزینه خروجی، نحوخ پرداخت عوارض خروج از کشور، عوارض خروج از کشور 1992، عوارض خورج از کشور تومان، نحوه واریز عوارض خروج از کشور، عوراض خروج از کشور، هزینه عوارض خروج از کشور١٣٩٢، نرخ عوارض خروج از کشورسال92، قیمت خروجی از کشور، عوارض خروج 92، میزان عوارض خروجی، پرداخت خروجی خارج از کشور، عوارض خروج ا کشور، عوارض خروجی خارج از کشور ٩٢، مبلغ فاکتور عوارض خروج از کشور، هزینه خروجی مسافر، عوارض خارج از کشور 92، عوارض خروجی 92، مبلغ و شماره حساب خروج از کشور، هزینه عوارض خروج بانک ملی، عوارض خروج ازکشور مبلغ، خروج ازکشور مبلغ، بانک ملت عوارض خروج ازکشور، مبلغ خروجی کشور، عوارض حروج از کشور، حساب عوارض خروج از کشور، شماره حساب خروجی از کشور، پرداخت خروجی بانک ملت، شماره حساب عوارض خارج از کشور، عوارض خروجی مسافر 92، عوارض خروج از کشور 92، واریز عوارض خروج از کشور، قیمت خروج از کشور 92، نحوه عوارض خروج، عوارض جروج از کشور، برای پرداخت خروجی بانک ملى، مبلغ خروجی از کشورسال ٩٢، نرخ خروجی از کشورسال ٩٢، میزان عوارض خروج، خروجی از کشور، مبلغ خروجی از ایران 92، پرداخت خروجی در بانک ملی، عوارض خروج از کشور ۹۲، عوارش خروج از کشور، مبلغ خروج از کشور، مبلغ خروجی مسافران، مبلغ خروجی مسافر خارج از کشور، هزینه خروجی زیارتی، هزینه پرداخت خروجی مسافر، عوارزض خروج از کشور، عوارض خروج ازکشورسال ٩٢، مبلغ خروجی از ایران، مبلغ خروجی خارج از کشور92، مبلغ خروجی از کشور شمتره حساب، عوارض خروجی ازکشور، مبلغ عوارض خروج از کشور١٣٩٢، مبلغ خروجی از کشور سال 92، چرداخت مبلغ خروجی از ایران، عوارض خروج از کشور92، مبلغ عوارض خروج از کشور92، شماره حساب عوارض خروج ازکشور، عوارض خروج از کشور کدام بانکها، سکه وارض، عوارض خروج از کشور زیارتی، عوارض خروج از کشور سال 92، عوارض خزوج از کشور سال 92، مبلغ عوارض خروجی سال92، پول عوارض خارج از کشور، عوارض خروجی سال 92 به کشورها، پرداخت عوارض خروج از کشور 92، مبلغ عوارض خروج از کشور 92، مبلغ پرداخت عوارض از کشور٩٢، عوارض خروج از کشور اینترنتی، شماره حساب برای پرداخت خروجی، مبلغ عوارض خروج ازکشور 92، مبلغ عوارض خروج از کشورسال 92، مبلغ عوارض خروج از کشور سال 92، عوارض خروج ازایران، مبلغ عوارض خروجی از کشور، عوارض خروج از شرکت، عوارض خروج سال 92، هزینه عوارض خروج از کشور92، عوارض خروج از کشور 92 بانک ملت، قیمت جدید خروجی از کشور، مبلغ خروجی از کشور در سال 92، عوارز خروج از کشور، شماره حساب بانک ملی جهت خروجی، عوارض خروج از کشور در سال 92، شماره حسابهای خروج از کشور، عوارض خروج از کشورنوزاد، نرخ عوارض خروج از کشور92، پرداخت اینترنتی عوارض خروجی، نحوه پرداخت عوارص خروج از کشور، پرداخت عوارض خارج از کشور، عوارض خروج از کشورسال92، عوارض خروج از کشور حساب نام، عارض خروج از کشور، عوارضخروج کشور، عوارض خروج از کشورشماره حساب، عوار خروج از کشور، عوارض خروج ارکشور، هزینه عوارض خروجی از کشور، بانک پرداخت خروجی، حساب واریز عوارض خروج، عوارض خروج از کشورسال ٩٢، مبلغ واریزی عوارض خروج از کشور، نرخ جدید عوارض خروج از کشور، عوارض خروج از کشور ابان 92، مبلغ خروجی از کشور ۹۲، بانک مرکزی عوارض خروج از کشور، واریز هزینه خروجی، عوارض خروج سیاحتی، عوارض خروجی زیارت، میزان عوارض خروج از گشور، مبلغ هزینه عوارض خروج از کشور، قیمت عوارض خروج از کشور92، عوارض خروج از کشور درسال 92، واریزعوارض خروج ازکشور، بانک ملی -حج زیارت، شماره حساب واریز خروج از کشور، مبلغ و طریقه پرداخت خروجی، هزینه خروج از کشور سال 92، نرخ خروجی مسافر سال 92، عواض خروج از کشور سال ٩٢، هزینهای عوارض خروج ازکشور، خروجی جهت خارج شدن از کشور، مبلغ حساب عوارض خروج از کشور، مبلغ عوارض خروج از کشورسال92، آخرین قیمت عوارض خروج از کشور، عوارض خارج از کشور، عوارض خروج از کشوردر سال92، عوارض خارج از کشورسال92، قیمت عوارض خارج از کشورسال92، پرداخت عوارض خارج ازکشور، مبلغ عوارض خروج از کشور سال ٩٢، عوارض خروج از کشور زمینی، عوارض خروج از کشور 92 شلمچه، عوارض خروج از کشور سال ٩٢، عوارض خروج از کشور و بیمه، هزینه خروج از کشور دبی92، هزینه خروجی از کشور سال 92، نرخ خروجی از کشور سال 92، عوارض خروج ار کشور، سایت عوارض خروج از کشور، نرخ خروجى از کشور١٣٩٢، عوارض خروج از کشور زمینی 92، مبلق عوارض خروجی، مبلغ عوارض خروج، مبلغ عوارض خروج از کشور ٩٢، شماره حساب پرداخت خروجی، چگونگی عوارض خروج کشور، عوارض خروج کشور زمینی 92، شماره حساب جهت خروج از ایران، مبلغ عوارض خروجی از کشور92، عوارضخروج ازکشور، شماره حساب واریزی خروج از کشور، عوارض خروج از ک، میزان مبلغ خروجی سال 92، مبلغ خروجی سال 92، مبلغ خروج از کشور سال ١٣٩٢، حساب عوارض خروج از کشور سال 92، عوارض جدید خروجی مسافر، هزینه خروج از کشور در سال 92، شماره حساب هزینه خروج از کشور، مبلغ عوارض خارج از کشور، عوارض خوروج از کشور بانک ملی، نحوه رداخت عوارض خروج از کشور، مبلغ تکس خروج از کشور، مبلغ عوارض خروج ازکشورسال 92، شماره حساب خروج از کشور92، مبلغ عوارض خروج کشور، نحوه پرداخت هزینه خروج از کشور، عوارض خوروج ازکشور، شماره حساب خروجی زمینی، عوارض خروجی مسافر زمینی، عوارض مسافران خروجی بانک ملی، عوارض خروج از کشور اسفند 92، عوارض خروجی مسافران درسال 93، عوارض خروج ازکشورسال 92، ��� ��������� �� ���� ����، پرداخت عوارض خروجى اینترنتى، عوارض خروج از کشور 93، عوارض خروج حجاج سال 93، عوارض خروج از کشور سال 93، خروج از کشورشماره حساب، عولرض خروج از کشور 93، قیمت خروجی مسافران از ایران، شماره حساب خروجی در سال 93، عوارض خروج از کشور سال ۹۳، مبلغ خروج ازایران درسال 93، پرداخت عوارض خروج از کشور حجاج، شماره حساب عوارض خروج بانک ملی، شعب محل پرداخت عوارض خروجی، عوارض خروجی زمینی، پرداخت عوارض خروج زمینی 93
» نظرات بینندگان
» مهاجرساعت ۱۳:۵۷ - ۲۱/۲/۱۳۹۲
همه بانکها باید تلاش کنند تا پیشرو باشند
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نماییدبانک مقالات