ابلاغیه گمرک درباره شرط معافیت از سپردن تعهد بازگشت ارز

گمرک ایران در بخشنامه‌ای بر ارسال مشخصات پروانه‌های صادراتی از محل ورود موقت بر اساس کیل مصرف به منظور معافیت از سپردن تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید و خواستار اجرای آن شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در بخشی از ابلاغیه گمرک ایران به گمرکات اجرایی کشور پیرامون درخواست ارسال آمار مشخصات پروانه های صادراتی از محل ورود موقت که بر اساس کیل مصرف بیش از ۸۰ درصد کالاهای صادراتی از محل ورود موقت مواد اولیه برای پردازش تامین شده جهت معافیت از تعهد بازگشت ارز صادر شده آمده است: پیرو بخشنامه های مورخ ۹۷.۰۶.۱۴ و ۹۷.۰۶.۲۴ در خصوص الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات، با توجه به اینکه مطابق بند (۱) مصوبات جلسه مورخ ۹۷.۰۷.۱۷ کمیته سیاست گذاری یکپارچه و هماهنگ در امور ارزی کشور، چنانچه بیش از ۸۰ درصد کالای اظهار شده برای صادرات (با تشخیص گمرک و وزارت صنعت) از محل کالاهای ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی تولید شده باشد از سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف است، لیکن با عنایت به عدم امکان اجرای موضوع به صورت سیستمی در سامانه جامع امور گمرکی و ضمن تاکید بر توجه به دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی در خصوص صادرات از محل ورود موقت خصوصا بند (۹) دستورالعمل مورخ ۹۷.۰۴.۱۶ شایسته است گمرکات محل انجام تشریفات ورود موقت در صورت درخواست صاحبان کالا برای تسویه درصدی پروانه های ورود موقت یا پس از اتمام تشریفات تسویه کامل پروانه های ورود موقت و انجام اقدامات لازم وفق بند ۱۱ دستورالعمل مورخ ۹۷.۰۴.۱۶ (در هر دو حالت) آمار پروانه های صادراتی از محل ورود موقت که نوع رویه آنها در سامانه EPL، صادرات از محل ورود موقت انتخاب و در آنها مفاد ماده ۸۴ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی رعایت شده و بر اساس کیل مصرف اعلامی از سوی مراجع ذیربط (همچون وزارت صمت، کشاورزی و بهداشت) بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه آنها از محل ورود موقت تامین شده از تاریخ ۹۷.۰۱.۲۲ به بعد و در پایان هر ماه در قالب جدول به بانک مرکزی ارسال نمایند.

ایبنا


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی