پایگاه خبری بانکداری الکترونیک گزارش می دهد:

سرانه تعداد و مبالغ تراکنش ها به ازای هر دستگاه خودپرداز

در اسفند ماه 95، مجموعاً 415 میلیون کارت صادر شده و 47 هزار خودپرداز راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در سال 95، تعداد کارتهای صادر شده از اردیبهشت ماه (338 میلیون کارت) تا مهر ماه (356 میلیون کارت)، با میانگین رشد ماهانه 1/22 درصدی، روند افزایشی داشته است. صدور کارت ها در آبان ماه سال گذشته، افزایش قابل توجهی داشته است و با رشد 10/40 درصدی، از 356 میلیون کارت در مهر ماه به 393 میلیون کارت در آبان ماه افزایش داشته است.

در طی 4 ماه بعدی، میانگین رشد ماهانه تعداد کارت های صادر شده، 1/32 درصد گزارش شده و در اسفند ماه 95، به 415 میلیون کارت رسیده است. لازم به ذکر است که در دی ماه سال گذشته، مجموعاً 719 هزار کارت غیرفعال شده است (نمودار 1).

آمار تعداد دستگاه های خودپرداز راه اندازی شده در نمودار 2 نشان داد که از اردیبهشت ماه (با 40 هزار پایانه) تا مهر ماه (با 42 هزار پایانه)، روند رو به رشدی داشته و میانگین رشد ماهانه در طی 6 ماه مذکور، 0/80 درصد بوده است.

در آبان ماه 95، مجموعاً 3 هزار و هشتصد و هشت دستگاه خودپرداز راه اندازی شده و نسبت به ماه گذشته (راه اندازی 417 دستگاه)، رشد 9 درصدی را تجربه کرده است. به طوری که، مجموع تعداد دستگاه ها در آبان ماه به 46 هزار رسیده است. در ماه های بعدی (آذر تا اسفند 95)، تعداد دستگاه های خودپرداز با میانگین رشد ماهانه 0/57 درصدی، روند ثابتی داشته است. هر چند که، در دی ماه حدوداً 27 دستگاه خودپزدار غیرفعال شده است.

بر اساس نمودار 3، سرانه تعداد تراکنش به ازای هر دستگاه خودپرداز در سال 95 نشان داد که در اردیبهشت ماه با 10 هزار تراکنش روی هر خودپرداز، سرانه تراکنش ها افزایش قابل توجهی داشته (رشد 11/89 درصدی نسبت به ماه قبل) و سپس در طی 4 ماه بعدی؛ از خرداد تا شهریور ماه؛ روند تقریباً ثابتی را تجربه کرده است.
سرانه تراکنش ها به ازای هر دستگاه خودپرداز از مهر ماه (9 هزار و هفتصد و نود و پنج تراکنش روی هر خودپرداز) تا بهمن ماه (9 هزار و ششصد و پنجاه و شش تراکنش روی هر خودپرداز )، روند نوسان داری را تجربه کرده اما در اسفند ماه (10 هزار و نهصد تراکنش روی هر خودپرداز )، بیشترین میزان را با رشد 12/91 درصدی، در طی 12 ماه سال 95 به خود اختصاص داده است.

با توجه به نمودار 4، سرانه ارزش تراکنش روی هر خودپرداز از اردیبهشت ماه (28 میلیارد ریال روی هر خودپرداز) تا شهریور ماه (31 میلیارد ریال روی هر خودپرداز) با میانگین رشد ماهانه 6/78 درصدی، روند افزایشی داشته است. در طی ماه های مهر (29 میلیارد ریال روی هر خودپرداز)، آبان (28 میلیارد ریال روی هر خودپرداز) و آذر (27 میلیارد ریال روی هر خودپرداز)، سرانه ارزش تراکنش به ازای هر دستگاه، به ترتیب با رشد منفی 6/63، منفی 5/29 و منفی 2/09 درصدی نسبت به ماه قبل، روند کاهشی داشته است.

در اسفند ماه سال گذشته، بیشترین سرانه ارزش تراکنش به ازای هر دستگاه (33 میلیارد ریال) مشاهده شده و نسبت به ماه گذشته رشد 18 درصدی داشته است.


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی