پایگاه خبری بانکداری الکترونیکپایگاه خبری بانکداری الکترونیک
  

۱۹:۱۸ - ۱۳۹۰/۸/۲۸کد خبر: ۱۷۷۰۰
ارزش معاملات بازارهای فرابورس، با جابجایی ۹۱ میلیون اوراق بهادار به ۲۱۲ میلیارد ریال رسید.قیمت امروز اوراق تسهیلات مسکن اندکی کاهش داشت و این اوراق در مرز ۷۴ هزار ریال معامله شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مهندسی صنعتی روان فن آور در بازار اول با خرید و فروش ۲ هزار و ۱۱۹ سهم و نرخ ۳۶۰۰ریال کمترین حجم معاملات را در سیستم معاملاتی بازارهای فرابورس ثبت کرد. همچنین گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در بازار اول و بانک ایران زمین در بازار دوم با رشد ۴.۸ درصد بیشترین افزایش قیمت و پتروشیمی لردگان با کاهش ۴.۱ درصدی در بازار پایه بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

بانک گردشگری با جابجایی۳۹ میلیون و ۳۲۷هزار سهم و نرخ ۱۳۶۴ریال در بازار دوم بیشترین حجم معاملات را در بازارهای فرابورس داشت.


حجم معاملات در بازار ابزارهای نوین مالی
در بازار ابزارهای نوین مالی، بیشترین حجم معاملات را اوراق مشارکت مسکن مهر با جابجایی ۹ هزار و۹۸۵ برگه داشت. حجم اوراق دیگر به ترتیب ۹ هزار و۶۶۰ برگه اجاره امید، ۷ هزار و ۴۰ برگه اجاره سامان،  ۲ هزار و۴۷۰برگه مشارکت نارنجستان، هزار و ۳۲۰ برگه اجاره ماهان۲، ۷۶۰ برگه اجاره ماهان، ۴۲۰ برگه مشارکت نفت فصلی و ۵ برگه مشارکت ایران شرق به قیمت هر برگه یک میلیون ریال جابجا شد.

آخرین قیمت این اوراق
قیمت امروز اوراق تسهیلات مسکن اندکی کاهش داشت و این اوراق در مرز ۷۴ هزار ریال معامله شد. آخرین قیمت این اوراق به شرح زیر است.
امتیاز تسهیلات مسکن مهر۸۹۷۴۴۹۴۸ریال
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۸۹۷۴۲۵۱۵ریال
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۸۹۷۴۳۹۶۴ریال
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۸۹۷۴۱۹۲۸ریال
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۸۹۷۴۸۱۰۰ریال
امتیازتسهیلات مسکن اسفند ۸۹۷۴۶۳۲۸یال
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۰ ۷۴۴۹۱۷ریال
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۰۷۴۶۱۷۲ریال
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۰۷۴۶۱۸۲ریال
امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۰۷۴۴۳۴۱ریال
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۰۷۴۶۵۶۵ریال
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور۹۰۷۴۷۹۳۷ریال
امتیاز تسهیلات مسکن مهر۹۰۷۴۶۷۹۵ریال


بازگشت به ابتدای صفحه
برچسب‌ها:قیمت اوراق مسکن امروز، قیمت امروز اوراق مکن، قیمت روز اوراق بانک مسکن، قیمت اوراق مشارکت بانک مسکن، قیمت اوراق مشارکت مسکن در بورس، اوراق قرضه خرید مسکن بانک مسکن، نرخ اوراق بانک مسکن، قیمت روز اوراق قرضه بانک مسکن، قیمت روز اوراق مسکن در بورس، اخرین قیمت اوراق مسکن، قیمت امروزاوراق مسکن، قیمت امتیاز تسهیلات مسکن، قیمت روز اوراق مسکن، قیمت روز اوراق مسکن دربورس، قیمت روزانه اوراق بانک مسکن، قیمت اوراق مسکن در بورس، نرخ روز اوراق بانک مسکن، قیمت اوراق مسکن در فرابورس، قیمت اوراق بهادار بانک مسکن، قیمت اوراق بانک مسکن در بورس، قیمت روزاوراق بانک مسکن، قیمت امروز اوراق مسکن، اوراق مسکن قیمت روز، قیمت اوراق بهادار وام مسکن، آخرین قیمت اوراق مسکن، نرخ اوراق بهادار بانک مسکن، آخرین قیمت اوراق بانک مسکن، سایت فرابورس مسکن، قیمت روزاوراق مسکن، قیمت روز اوراق مسکن در فرابورس، قیمت بروز اوراق، فرابورس اوراق مسکن، فرابورس مسکن، خرید اوراق مسکن فرابورس، قیمت اوراق مسکن در بورس امروز، قیمت سهام اوراق بانک مسکن، قیمت اوراق بانک مسکن امروز، قىمت روز اوراق بانک مسکن، فرابورس قیمت اوراق مسکن، قیمت اوراق بهاداربانک مسکن، قیمت روزاوراق مشارکت مسکن، ق یمت اوراق مسکن امروز، قیمت اوراق قرضه بانک مسکن، سایت فرابورس اوراق مسکن، قیمت اوراق مشارکت بان مسکن، قیمت روز اوراق، اوراق قرضه مسکن، اوراق قرضه بانک مسکن قیمت، اوراق مشارکت بانک مسکن قیمت، نرخ روز اوراق، قیمت روز فرابورس بانک مسکن، خرید اوراق فرابورس، قیمت اوراق فرابورس بانک مسکن، اوراق بهادار بانک مسکن قیمت، قیمت امروز اوراق بانک مسکن، قیمت اوراق بهادار مسکن، قیمت آنی اوراق مسکن، خرید اوراق اینترنتی فرابورس، اخرین قیمت اوراق بانک مسکن، اوراق بهادار مسکن، خرید اوراق بهادار مسکن، قیمت روز اوراق بهادار مسکن، قیمت فعلی اوراق بانک مسکن، نرخ روز اوراق مسکن، آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن، قیمت روز اوراق قرضه وام مسکن، برگه اوراق بهادار بانک مسکن، قیمت روزاواق قرضه وام مسکن، خریداوراق مشارکت بانک مسکن، خرید اوراق قرضه بانک مسکن، قیمت اوراق مسکن - امروز، خرید اوراق قرضه مسکن، اوراق بهادار برای خرید مسکن، فرابورس قیمته اوراق مسکن، آخرین قیمت اوراق مسکن در بورس، قیمت روزاوراق بهادار، قیمت اوراق تسهیلات بانک مسکن، اوراق مسکن آخرین قیمت، خریدتوراق مشارکت بانک مسکن، آخرینبها اوراق مسکن در بورس، قیمت امروز اوراق مشارکت مسکن، برای خرید اوراق قرضه بانک مسکن، اوراق بهاداربانک مسکن، بانک مسکن خرید اوراق قرضه، قیمت اوراف مسکن امروز، قیمت اوراق مشارکت مسکن دربورس، قیمت اوراق مشارکت مسکن، سایت اوراق مسکن قیمت فرابورس، قیمت روز اوراق مشارکت مسکن، آخرین نرخ خرید اوراق مسکن، خرید اوراق بهادار بانک مسکن، اوراق مشارکت مسکن در بورس، قیمت روز سهام بانک مسکن، قیمت به روز اوراق بانک مسکن، برای خرید اوراق سهام بانک مسکن، یمت اوراق مسکن بورس، ارزش اوراق بهادربانک مسکن، ارزش اوراق بهادار بانک مسکن، قیمت اوراق قرضه مسکن، فرا بورس اوراق مسکن، قیمت اوراق بهادر بانک مسکن، نرخ اوراق قرضه بانک مسکن، قیمت امروز فرابورس بانک مسکن، قیمت سهام بانک مسکن، سایت بورس قیمت اوراق بانک مسکن، قیمت روزاوراق مشارکت بانک مسکن، نرخ اوراق مشارکت وام مسکن روز، قىمت اوراق مشارکت بانک مسکن، سهام بانک مسکن در بورس، قیمت اوراق سهام بانک مسکن، نرخ بورس اوراق بانک مسکن، اوراق بهادارمسکن، خرید اوراق بانک مسکن در بورس، آخرین نرخ اوراق مسکن، خرید اوراق بهادار برای مسکن، ارزش اوراق بانک مسکن در بورس، فرابورس بانک مسکن، فرابورس مسکن قیمت، قیمت اوراق امروز، قیمت جدید اوراق بانک مسکن، قیمتاوراق مشارکت بانک مسکن، فرابورس اوراق مسکن، قیمت اوراق امروز بانک مسکن، قیمت روزانه اوراق بهادار مسکن، قیمت امروز اوراق مسکن در بورس، فرابورس اوراق مشارکت مسکن، قیمت سهام بانک مسکن در بورس، قیمت اراق بهادار خرید مسکن، ارزش سهام اوراق بانک مسکن، ادرس فرابورس بانک مسکن، نحوه خرید اوراق قرضه مسکن، قیمت اوراق ازبانکمسکن، قیمت اوراق مشارکت وام مسکن روز، یمت اوراق مسکن، قیمت اوراق بهادارمسکن، ارزش اوراق بهادار برای مسکن، ارزش اوراق بانک مسکن، ارزش اوراق بانک مسکن در ف، قیمت اخرین نرخ اوراق بانک مسکن، قیمت اراق مشارکت بانک مسکن، نرخ روز اوراق مشارکت بانک مسکن، قیمت اوراق مسکن، نرخ اوراق بها داربانک مسکن، قیمت روز سهام اوراق بانک مسکن، اوراق بانک مسکن در فرابورس، نحوه خرید اوراق قرضه بانک مسکن، وام اوراق بهاداربانک مسکن، آخرین قیمت اوراق، آخرین قیمکت اوراق، اوراق مسکن فرابورس، قیمت سهام اوراق مشارکت مسکن، قیمت روزاوراق تسهیلات مسکن، قیمت سهم اوراق مشارکت مسکن، قیمت تسهیلات بانک مسکن، امتیاز تسهیلات بانک مسکن، اوراق قرضه بانک مسکن، قیمت اوارق بهادار مسکن، آخرین نرخ اوراق قرضه مسکن، آخرین نرخ سهام بانک مسکن، اراق وام مسکن، قیمت سهام بورس وام مسکن، فرابورس اوراق بانک مسکن، اوراق بان مسکن، قیمت روز امتیاز اوراق مسکن، قیمت اوراق مسکن بروز، نرخ روزاوراق مشارکت بانک مسکن، بورس اوراق بهاداربانک مسکن، نرخاوراق قرضه وام مسکن، اوراق مسکن در بورس، یمت اوراق بانک مسکن، قیمت خرید اوراق مسکن امروز، سایت اوراق بهادار مسکن، آخرین قیمت اوراق وام مسکن، سایت بانک مسکن اوراق بهادار، اوراق قرضه فرابورس، نرخ فرابورس، نحوه خرید اوراق قرضه بان مسکن، قیمت اوراق امروزبانک مسکن، اوراق بهادار تسهیلات مسکن، نرخ اوراق مسکن، قىمت اوراق بانک مسکن، قیمت روز اوراق وام مسکن، تسهیلات مسکن خرید اوراق مشارکت، قیمت اوراق بهادار در بانک مسکن، اوراق بهدار بانک مسکن، بورس اوراق بهاداربانگ گردشگری، قیمتاوراق مسکن درفرابورس، وام اراق بانک مسکن، امتیاز تسهیلات مسکن قیمت، اوراق مسکن در فرابورس، اوراق بهادار فرابورس، قیمت اوراق بانک مسکن ابان 92، اوراق فرابورس، قیمت خرید اوراق قرضه بانک مسکن، نرخ اوراق بهادار مسکن، اوراق مشارکت مسکن قیمت، قیمت فرابورس مسکن، قیمت تسهیلات بورس اوراق بهادار، قیمت اوراق بهادار، قیمت فرابورس بانک مسکن، سایت اوراق بهادار بانک مسکن، قیمت روزانه اوراق مسکن، اوراق تسهیلات مسکن، قیمت اوراق مسکن دربورس، قیمت فرابورس، قیمت اوراق فرابورس، مسکن قیمت هر 500 فرابورس، اوراق وام مسکن در فرابورس، قیمت امروز اوراق فرا بورس، اوراق مشارکت فرابورس، قیمت اوراق تسهیلات پانک مسکن، قیمت سهام امروزبانک مسکن، قیمت اوراق بهادر مسکن، قیمت روز بورس اوراق بهادار، سهام اوراق مشارکت بانک مسکن، قیمت اراق بهادار بانک مسکن، اوراق بهادر مسکن، قیمت اوراق بانک مسکن، قیمت اوراق بهادار باتک مسکن، ارزش اوراق بهادار مسکن، قیمت اوراق بهادرمسکن، قیمت روز اوراق تسهیلات مسکن، نرخ اوراق مشارکت مسکن، قیمت وراق مشارکت بانک مسکن، اوراق مشارکت خریدمسکن، آخرین قیمت اوراق مشارکت، نرخ اوراق مسکنامروز، قیمت اوراق تسهیلات مسکن، قیمت روزاوراق فرا بورس مسکن، مسکن بانک فرابورس، قیمت روز اوراق وام، قیمت روزاوراق فرابورس مسکن، قیمت بورس بانک مسکن، اوراق مشارکت مسکن، قیمت اوراق مشارکت، ارزش اوراق قرضه بانک مسکن، آخرین قیمت اوراق سهام، فرا بورس اوراق بانک مسکن، قیمتاوراق مسکن در بورس، اخرین قیمت اوراق وام مسکن، مشارکت بانک مسکن و قیمت اوراق، قیمت اوراق تسهیلات بانگ مسکن، نرخ اوراق تسهیلات مسکن، اوراف مسکن، قیمت اوراق بانک مسکن فرابورس، قیمت روز اوراق مسکن، جدول قیمت اوراق مسکن، قیمت سهام فرابورس بانک مسکن، اوراق بهادار بانک مسکن، اوراق سهام بانک مسکن، قیمت روزاوراق وام مسکن، اوراق مسکن قیمت، آخرین نرخ قیمت اوراق خرید مسکن، اخرین معامله اوراق مسکن
» نظرات بینندگان
» ----ساعت ۹:۵۶ - ۳۰/۴/۱۳۹۳
بابا این چه وضعی اخه
من یه کارمند معمولیم باید تا کی تو خوخه اجاره ای باشم یه وام چند برگ اوراق میخام ای دولتمردان به داد مردم برسید مرسی
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نماییدبانک مقالات