ويژگيهاي تيپ بدني واتا در ایورودا چیست؟

تم بنيادي نوع واتا، دگرگوني پذيري است.واتاها افرادي هستند كه حالات آنان را نمي توان پيش بيني كردوبه مراتب كمتراز پيتاهاوكافاها ،نمونه اي كليشه اي هستند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک تم بنيادي نوعواتا، دگرگوني پذيري است.واتاها افرادي هستند كه حالات آنان را نمي توان پيش بينيكردوبه مراتب كمتراز پيتاهاوكافاها ،نمونه اي كليشه اي هستند.
قابليت تنوعآنان ازنظر قامت وشكل وحالات واعمال خودعلامت مشخصه آنان است.انرژي نوع واتا بهصورت انفجاري نمايان شده وناپايداراست.
خبر پیشنهادی
مدیرعامل بانک ملت در گفت و گو با بانکداری آینده عنوان کرد؛

رویکرد دیجیتالی شدن، کارزار آینده بانکداران/ راه طولانی

بررسی اهداف اولیه صندوق در گفت وشنود یک پیشکسوت با مدیران نسل جدید

حلقه مفقوده ضمانت/ رفتار دولت در مورد ضمانت صادرات


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی