عضویتورود سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
بانک ملی

تجارت الکترونیک پارسیان

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ساعت ۱۵ سه شنبه ۲۸ دی در سالن همایش موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران تشکیل می شود.

سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵۱۲:۱۱