عضویتورود سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
بانک ملی

تجارت الکترونیک پارسیان

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ساعت ۱۵ سه شنبه ۲۸ دی در سالن همایش موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران تشکیل می شود.

سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵۱۲:۱۱