عضویتورود جمعه ۳ آذر۱۳۹۶
بانک ملی

محمد رضا نظری

در دنیای امروز، رقابت در حوزه خدمات الکترونیک است و با برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدتی که برای این حوزه ترسیم شده است بانک رفاه به زودی دستاوردهای فراوانی در این حوزه ارائه خواهد کرد.

چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲۱۱:۴۹