عضویتورود شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
بانک ملی

کارت صدرا

در راستای تامین رفاه و آسایش کارکنان ادارات و شرکتهای دولی و غیردولتی و همچنین کارکنان پست بانک ایران و شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پست بانک ایران کارت صدرا صادر می کند.

چهار شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۰۰۱:۱۱