عضویتورود چهار شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶
بانک ملی

تراکنش های موفق

بر اساس آخرین گزارش شاپرک، در طی 10 ماه ابتدای سال جاری تعداد تراکنش ها با میانگین رشد 0/67 درصد، روند افزایشی داشته است. تعداد کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور در دی ماه 1200 میلیون تراکنش گزارش شده است. 1089 میلیون از این تراکنش ها موفق بوده که نسبت به آذر ماه 1/91 درصد رشد داشته و 111 میلیون از این تراکنش ها ناموفق بوده که نسبت به ماه قبل منفی 0/44 درصد رشد داشته است.

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵۱۲:۳۷

بر اساس آخرین گزارش شاپرک، تعداد کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور در آذر ماه 1180 میلیون تراکنش گزارش شده است. 1069 میلیون از این تراکنش ها موفق بوده که نسبت به آبان ماه 2/18 درصد رشد داشته و 112 میلیون از این تراکنش ها ناموفق بوده که نسبت به ماه قبل منفی 7/20 درصد رشد داشته است.

شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵۰۵:۱۳

تعداد کل تراکنش های انجام شده در سراسر کشور در آبان ماه 1166 میلیون تراکنش گزارش شده است. 1046 میلیون از این تراکنش ها موفق بوده که نسبت به مهر ماه 3/33 درصد رشد داشته و 120 میلیون از این تراکنش ها ناموفق بوده که نسبت به ماه قبل 13/79 درصد رشد داشته است.

شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵۰۶:۰۱