خدمات بانکی

نوآوری مبنای بانکداری الکترونیک

سامانه نظرسنجی مبتنی برQR code بانک رفاه

در راستای تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی:

دریافت رمز پویا از طریق پیامک در اینترنت بانک، موبایل بانک و تلفن بانک سینا امکانپذیر شد

با همکاری مشترک سامان و سامانتل اتفاق افتاد:

تغییر سر شماره ارسال پیامک‌های بانک سامان

رمز دوم ایستا بانک سامان غیر فعال می‌شود

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9