بانکداری الکترونیک

گفتگو با مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی

گزارش بانک مرکزی درباره سامانه ساتنا و شتاب

خاوری ماموریتهای خود راعلام کرد:

الکترونیکی کردن ،اولویت بانک ملی

هزینه عملیات بانکی به روش سنتی 100 برابر روش الکترونیک است

گفتگو با مسعود پشم چی ،معاون فناوری اطلاعات وشبکه ارتباطات بانک سینا

بانکداری الکترونیک نشان دهنده اهمیت مشتری مداری

گفتگو با مسعود پشم چی ،معاون فناوری اطلاعات وشبکه ارتباطات بانک سینا

بانکداری الکترونیک نشان دهنده اهمیت مشتری مداری

بانکداری الکترونیک و حقوق شهروندی

زائر کارت بانک ملت به بازار آمد

تا پایان بهمن در شبکه بانکی

کارت های صادر شده الکترونیک به مرز 60میلیون نزدیک شد