• آخرین
  • پربحث
  • پربازدید
جدید
پربیننده
پرداخت کارمزد بر عهده کیست: دریافت کننده یا ارئه کننده خدمات
سوالی که پیدا کردن پاسخش سخت شده است:پرداخت کارمزد بر عهده کیست: دریافت کننده یا ارئه کننده خدمات
دریافت کارمزد از پذیرنده البته روش منطقی برای اجرای نظام جامع کارمزد نیست چرا که سرویس خرید را در نهایت این مشتری است که دریافت می کند و در این میان پذیرنده در حقیقت سرویس را ارائه می کند و طبعا اساس این فرایند که هم سرویس دهد و هم پول چندان با منطق جور نیست.
ادامه اخبار
نظرسنجی
اولویت اول شاپرک در حال حاضر چیست؟